Záverečná konferencia projektu „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu“

Zhrnutím prác a výsledkov 18 mesačného úsilia bola uskutočnená Záverečná konferencia projektu, zrealizovaná v termíne 06. – 07. 09. 2012. Zmyslom konferencie bolo na jednej strane prezentovať výsledky činnosti „Výskumnej skupiny“, či vytvorenú aplikáciu „SMEK-int“ ale aj na druhej strane rozdiskutovať problematiku ďalšieho fungovania vytvorenej platformy spolupráce poľských a slovenských samospráv. Témy ako budúce fungovanie „Siete Miest“, vízie a plány do budúcnosti, rezonovali hlavne na zasadnutí „Riadiaceho výboru členov Siete“, ktorého zasadnutie bolo súčasťou záverečnej konferencie projektu.

Ako napovedá samotný názov projektu, jeho cieľom je vytvorenie inovatívnej platformy spolupráce pre organizačnú štruktúru Siete Miest Karpatského Euroregiónu. A práve prezentácia inovatívnej formy spoločnej spolupráce, bola tiež témou jednak zasadnutia „Riadiaceho výboru“ ale aj samotnej „Záverečnej konferencie projektu“. Účastníkom konferencie bola odprezentovaná špeciálna softvérová aplikácia „SMEK-int“, ktorá predstavuje hlavný komunikačný nástroj medzi partnermi Siete Miest Karpatského Euroregiónu. Systém má významným spôsobom zjednodušiť proces riadenia výmeny informácií, dokumentov nielen v jednotlivých organizáciách tvoriacich „Sieť“ ale aj medzi samotnými partnermi navzájom.

Ako bolo prezentované, systém pozostáva z modulov elektronickej výmeny dokumentácie, automatického toku informácií, možnosti určiť spôsob informačných tokov a dokumentov, podpory riadenia projektov, plánovania stretnutí, podpory zhromažďovania poznatkov či delenie sa o ne. Najdôležitejšou výhodou je však získanie centrálneho miesta, kde sa bude archivovať všetka dokumentácia partnerov siete, ale aj výrazné skrátenie času pri vyhľadávaní a získavaní týchto dokumentov pre jednotlivých partnerov.

V rámci záverečnej konferencie, okrem úvodných slov pozvaných rečníkov za poľskú a slovenskú stranu, boli prezentované oblasti ako „Význam miest v politike Európskej únie“, „Idea Siete Miest Karpatského Euroregiónu a jej perspektívne smerovanie“, „Sieť Miest Karpatského Euroregiónu v kontexte perspektívy rozvoja Karpát na roky 2014- 2020“, či príklady dobrej spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu.

Prítomným účastníkom konferencie zároveň zástupca vedúceho partnera, ktorým je mesto Humenné, prezentoval ideu projektu. Boli prestavené základné ciele, aktivity a výsledky projektu, ktoré boli dosiahnuté v troch etapách, z ktorých samotný projekt pozostával.

Účastníkom konferencie tak bola predstavená kompletná idea projektu a okrem samotných príspevkov, určite viac informácií získali aj v informačno-propagačných brožúrach a odborných publikáciách, ktoré boli súčasťou konferenčných materiálov určených pre všetkých návštevníkov.

Projekt „Inovatívna platforma spolupráce Siete miest Karpatského Euroregiónu“ je spolufinancovaný z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 a štátnym rozpočtom SR.