Realizácia projektu: „Štruktúra základom úspechu- organizačná adaptácia v Karpatskom Euroregióne“.

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

 

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je inštutucionalizácia a profesionalizácia štruktúr Karpatského Euroregiónu na slovenskej strane, ako aj podpora rozvoja a koordinácie územnej spolupráce medzi subjektami poľskej (podkarpatské vojvodstvo) a slovenskej (prešovský kraj) časti Karpatského Euroregiónu.

Operačnými  cieľmi sú:

1. Vytvorenie  organizačného zázemia,

2. Odovzdanie poľských skúseností,

3. Vytvorenie systému podpory cezhraničných rozvojových procesov,

4. Vypracovanie stratégie rozvoja,

Cieľové skupiny v rámci projektu :

-          hlavným prijímateľom projektu sú orgány samosprávy Prešovského kraja (obce, mestá),

-          inštitúcie prepojené na samosprávu,

-          organizácie podpory podnikania,

-          inštitúcie rozvoja miestneho a regionálneho rozvoja,

-          pracovníci týchto inštitúcií.

Popis aktivít realizácie projektu

1.Projektová skupina vypracuje:

-podrobný pracovný plán,

- identifikuje možné prekážky,

-rozanalyzuje rizika.

2.Uskutoční sa medzinárodná konferencia propagujúca projekt.

 

- Konferencia bude slúžiť odovzdávaniu poľských skúseností v oblasti riadenia štruktúr.

3. Na začiatku projektu začne fungovať KESS.

4.Po spustení kancelárie a vykonaní konferencie začne – príprava profesionálne  projektových managerov fungujúcich v štruktúrach inštitúcií, ktoré tvoria zloženie (členovia) alebo spolupracujú so Združením KESSS.

5.Nábor vybraných osôb, ktoré prejdú školením a workshopmi v dvoch oblastiach:

 

-          všeobecná projektová metodológia

      -        zásady realizácie programov a územných  projektov.

6.Školenia a workshopy budú vedené špecialistami z Poľska a Slovenska.

7.Medzinárodná pracovná skupina vo veci stratégie rozvoja vypracuje :

        -  stratégiu rozvoja slovenskej strany Karpatského Euroregiónu,

        -  optimálnu metodológiu aktivít, prispôsobeným slovenským špecifikám,

  

        -  indikatívny plán prác.

8. Budú pripravené a vydané informačno-propagačné materiály a spustená webstránka.

9. Projekt ukončí záverečná konferencia a budú vydané správy z realizácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Financovanie projektu:

Celkové náklady projektu sú 42800,00 €. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 34561,00 € a národných prostriedkov 6099,00 € a z vlastných zdrojov činí 5%.

Realizator projektu:

Karpatský Euroregión Slovensko – Sever, Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov.

Partner projektu

1. Mesto Jaroslaw v zastúpení: Andrzej Wyczawski – primátor mesta.

2. Okres Rzeszow v zastúpení: Jozef Jodlowski – predseda okresu.

Kde získať informácie:

Karpatský Euroregión Slovensko – Sever

Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov

www.karpatsky.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Jozef Polačko, 0905456403, kancelar@ismpo.sk.

Jozef Vojdula, tel. 0911323121, e-mail: vojdula@ismpo.sk.

Zdenko Ivan, tel. 0918184064, e-mail: zdeno.ivan1@gmail.com

Mgr. Zuzana Prokopovičová, tel. 0944017903,e-mail: zprokopovicova@gmail.com

 

 

Konferencia projektu - 16.12.2010 - Pozvánka

Konferencia projektu - 16.12.2010 - Program

Správa z realizácie projektu PL-SK/PO/IPP/I/091

Prezentácia v rámci projektu - Karpatský Euroregión

Prezentácia Podmienenie úspechov slovenskej strany KE Prešov 25.2.2010

Inštitucionálna spolupráca samospráv základom úspechu Karpatského Euroregiónu

.