Realizácia projektu: „Cezhraničná turistika- zorganizujme to spolu“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

 

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a zintenzívňovanie spolupráce v oblasti rozvoja turistiky medzi turistickými organizáciami a subjektami spojenými s turistickým odvetvím Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja v rámci Karpatského Euroregiónu. Okrem toho je cieľom projektu pozitívny vplyv na spoločensko-hospodársku situáciu obyvateľov regiónov zahrnutých projektom podporou subjektov fungujúcich na turistickom trhu v rozsahu zlepšenia kvality produktov a služieb.

Priamymi projektovými cieľmi sú:

Operačnými  cieľmi sú:

Ø  Vytvorenie podmienok pre realizáciu hlavného cieľa projektu na slovenskej strane v inštitucionálnom a organizačnom rozsahu

Ø  Integrácia centier zapojených do rozvoja turistiky a tvorenie sietí cezhraničnej spolupráce výmenou skúseností v oblasti odovzdávania dobrých praktík tvorenia konkurencieschopných turistických produktov a efektívneho spôsobu ich propagácie,

Ø  Propagácia turistického, prírodného i kultúrneho bohatstva spoločným tvorením rozsiahlej internetovej databázy informácií,

Ø  Iniciácia a propagácia novej cezhraničnej turistickej ponuky v regiónoch pohraničia Poľska a Slovenska prípravou nových turistických produktov,

Ø  Zdvihnutie úrovne vedomostí v oblasti správneho riadenia jednotky turistického odvetvia, ako aj propagácie ponúkaného turistického produktu, preškolením skupiny špecialistov v oblasti nastavenia turistických odvetví oboch regiónov do tých istých štandartov,

Ø  Propagácia a implementácia odpovedajúcich metód, nástrojov, zásad spolupráce pri propagácii a predaji turistických produktov z územia pohraničia, ktoré vplývajú na oživenie a hospodársky rozvoj.

 

Popis aktivít realizácie projektu

1.       Zamestnanie personálu / Otvorenie kancelárie podpory cezhraničnej turistiky v Prešove,

2.       Účasť na 1-dňovej konferencii pre 50 osôb v Rzeszowe (predstavitelia samospráv, turistických organizácií, podnikateľov z oblasti turistiky) s cieľom diskusie o cieľoch projektu a vykonaní spoločných aktivít týkajúcich sa rozvoja cezhraničnej turistiky.

3.       Objednanie analýzy turistickej značky poľsko-slovenského pohraničia

4.       Vykonanie výskumu – stretnutí vo veci analýzy turistickej značky

5.       Príprava databázy spoločných turistických ponúk

6.       Výroba prezentácie na CD disku prezentujúcej turistické atrakcie oboch regiónov

7.       Vykonanie workshopov pre 30 osôb z turistického odvetvia z oblasti marketingu a propagácie, ako aj využívania turistického potenciálu

8.       Realizácia záverečnej konferencie projektu pre 50 osôb (predstavitelia samospráv, turistických organizácií, podnikateľov z oblasti turistiky)

 

Financovanie projektu:

 

Celkové náklady projektu sú 33180,00 €. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 26792,85 € a národných prostriedkov 4728,15 € a z vlastných zdrojov činí 5%.

 

Realizator ptojektu:

Karpatský Euroregión Slovensko – Sever, Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov.

 

Partner projektu

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (vystupujúci ako Partner) so sídlom v Rzeszowe, Ul. Szopena 51 lok.302 v zastúpení: Jan Sołek – predseda

 

Kde získať informácie:

Karpatský Euroregión Slovensko – Sever

Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov

www.karpatsky.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Jozef Polačko, 0905456403, kancelar@ismpo.sk.

Jozef Vojdula, tel. 0911323121, e-mail: vojdula@ismpo.sk.

Zdenko Ivan, tel. 0918184064, e-mail: zdeno.ivan1@gmail.com

Mgr. Zuzana Prokopovičová, tel. 0944017903,e-mail: zprokopovicova@gmail.com

 

 

 

 

Konferencia projektu - 14.12.2010 - Pozvánka

Konferencia projektu - 14.12.2010 - Program

Pozvánka na Workshopy v rámci projektu

Záverečná správa z realizácie projektu

Konferencia projektu - 05.03.2010 - Pozvánka

Konferencia projektu - 05.03.2010 - Potvrdenie účasti

Konferencia projektu - 05.03.2010 - Program

Prezentácia - záverečná správa z realizácie marketingového prieskumu zameraného na propagáciu a rozvoj marketingu turizmu- ANALÝZA TURISTICKEJ ZNAČKY POĽSKO – SLOVENSKÉHO POHRANIČIA V KARPATSKOM EUROREGIÓNE

Turistický potenciál prihraničnej oblasti poľsko-slovenského pohraničia ako element karpatskej značky.

Wpływ współpracy polsko-słowackiej na powstawanie produktów turystyki kulturowej na przykładzie „Karpackich Szlaków Winnych

Turistická značka - prednáška - poľská verzia

Turistická značka - prednáška - slovenská verzia

LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE na terenie województwa podkarpackiego

Zoznam inštitúcií zaangažovaných do turistickej značky

.