Vojenská história - Historia wojskowa

Vojenská história Karpatského Euroregiónu

 

Vojenské múzeum Svidník

V hlavnej budove Vojenského múzea vo Svidníku, ktorého poslaním je zbierkotvornou, výstavnou a výskumnou činnosťou prezentovať dejiny vojenstva je inštalovaná expozícia, ktorá dokumentuje vojenské dejiny východného Slovenska od roku 1914 do roku 1945. Zbierkový fond múzea má viac ako 20 tis. expo­nátov. Vystavené dokumenty poukazujú na priebeh 1. svetovej vojny v pohraničných oblastiach východného Slovenska s osobitným zreteľom na ofenzívu ruských vojsk cez Dukliansky priesmyk v roku 1944. Vystavené dobové exponáty, zbrane, uniformy, vyznamenania dopĺňajú toto historické obdobie. V ďalšej časti expozície sú prezentované dejiny vojenstva na východnom Slovensku v medzivojnovom období v rokoch 1918 a. 1939

 

V areáli pri hlavnej budove múzea vo Svidníku sa nachádza Pamätník Sovietskej armády a cintorín, kde je pochovaných vyše 9 tisíc vojakov. Postavený bol v roku 1954 s priľahlým parkom a skanzenom, kde je umiestnená ťažká bojová technika, ktorý tvorí národnú kultúrnu pamiatku.

            Súčasťou expozície múzea je prírodné duklianske bojisko, ktoré sa rozprestiera na ploche 20 km2. Nachádza sa v ňom 49 rozmerných exponátov. Je to predovšetkým ťažká bojová technika, zrekonštruované palebné postavenia čs. delostrelectva, pozorovateľne, zemľanky, bunkre a ďalšie vojenské pamiatky 2. svetovej vojny.

            Osobitné miesto v prírodnom areáli zaujíma Pamätník Čs. armády na Dukle, ktorý je spolu s cintorínom padlých vojakov národnou kultúrnou pamiatkou. Na cintoríne je pochovaných 565 príslušníkov čs. armádneho zboru. Pamätník bol postavený v roku 1949 a symbolizuje klin vrazený do nepriateľskej obrany.

            Neďaleko od Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach sa nachádza vyhliadková veža, ktorá je hlavným informačným strediskom pre návštevníkov Dukly o histórií duklianskych bojov. Objekt veže, ktorý je vysoký 50 metrov, má zaujímavé architektonické riešenie a poskytuje panoramatický výhľad na poľskú a slovenskú stranu.

            V komplexe prírodného duklianskeho bojiska pri obci Kapišová nachádza sa Údolie smrti. V teréne je rozmiestnených 8 tankov. Táto vojenská pamiatka, ktorá je raritou svojho druhu na Slovensku, znázorňuje tankovú rotu v útoku. Symbolicky tak pripomína najťažžšie tankové boje po prekročení hraníc na Duklianskom priesmyku v roku 1944.

 

Pevnosť Przemyśl – v rokoch 1878–1914 Przemyśl sa zmenil na okrúhlu  frontovú pevnosť I.triedy, 3. najväčšia z 200 vybudovaných v Európe. Okolo mesta po obvode na obvode 45 km vybudovaných 44 hlavných a pomocných opevnení, jedno a dvojvalové,  v strede (pre pechotu a a delostrelectvo) delostrelecké a obrnené.

 

Klub vojenskej histórie Čapajev – rekonštrukcie bojov 

Vojnové cintoríny z 1. svetovej vojny  Bystrá, Príslop, Stakčín, Breznička, Zvala, Ubľa, Driečna, Belá nad Cirochou, Bukovce, Tisinec, Medzilaborce,

Cyklotrasa „Duża pętla” Cintoríny z I. svetovej vojny: Brzostek – Klecie – Januszkowice – Bukowa

– Skurowa – Przeczyca – Zawadka Brzostecka – Gorzejowa (dĺžka: 38 km, značenie červené)

Nízke Beskydy – cyklotrasa - vojnové cintoríny: Folusz – Wola Cieklińska – Cieklin – Dułąbka – Kopaniny – Dębowiec – Wola Dębowiecka – Dobrynia – Folusz (30 km, čierne značenie)

 

 

 

 

 


Historia wojskowa w Euroregione Karpackim

 

Muzem Wojskowe w Świdniku

W głównym budynku Muzeum Wojskowego w Świdniku, znajduje się ekspozycja dokumentująca historię wojenną na wschodniej Słowacji od 1914 roku do roku 1945. Posłaniem muzeum jest prezentowanie historii wojskowej przez zbiory, ekspozycje i działalność badawczą. Zbiór eksponatów liczy ponad 20 tys. sztuk.          Wystawione dokumenty pokazują przebieg I. wojny światowej na pograniczu wschodniej Słowacji. Szczególna uwagę przywiązuje się tu do ofensywy wojsk ruskich przez Przełęcz Dukielską w roku 1944. Wystawione eksponaty, bronie, mundury, odznaczenia dopełniają tą historyczną epokę. W kolejnej częości ekspozycji prezentowane są dzieje wojenne na wschodniej Słowacji w okresie międzywojennym w latach 1918 – 1939.

            Przy budynku głównym muzeum w Świdniku znajduje się Pomnik Armii Radzieckiej, wokół którego spoczywa ponad 9 000 żołnierzy. Monument został zbudowany w roku 1954 i wraz z przyległym parkiem i skansenem, gdzie znajduje się ciężki sprzęt bojowy stanowi narodowy zabytek kultury.

            Do ekspozycji muzeum należy również dukielskie pole walki o powierzchni 20 km2 z 49 obszernymi eksponatami. Chodzi przede wszystkim o ciężki sprzęt bojowy w zrekonstruowanych pozycjach artylerii czechosłowackiej, punkty obserwacyjne, ziemianki, bunkry i inne zabytki wojskowe z II. wojny światowej.

            Szczególne miejsce w tym areałe przyrodnim zajmuje Pomnik Czechosłowackiej Armii na Dukli, który wraz z cmentarzem poległych żołnierzy stanowi narodowy zabytek kultury. Na cmentarzu spoczywa 565 członków Czechosłowackiej Drużyny Wojskowej. Pomnik został zbudowany w roku 1949 i symbolizuje klin wbity do obrony nieprzyjacielskiej.

            Blisko Przełęczy Dukielskiej znajduje się wieża widokowa, która jest głównym centrum informacyjnym o historii bojów dukielskich dla zwiedzających Duklę. Wieża ma wysokość 50 m i jest ciekawym obiektem architektonicznym. Z wieży roztacza się piękny widok na stronę polską i słowacką.

            Do kompleksu dukielskiego placu boju w pobliżu miejscowości Kapiszowa należy również Dolina śmierci. Na tym terenie znajduje się 8 czołgów. Ten zabytek wojskowy, jako jedyny na Słowacji przedstawia oddział czołgów w natarciu. Symbolicznie przypomina najcięższe walki czołgów po przekroczeniu granic na Przełęczy Dukielskiej w roku 1944.

 

Twierdza Przemyśl – w latach 1878–1914  Przemyśl zmienił się w pierścieniowatą twierdzę

frontową I klasy, trzecią co do wielkości na 200 wybudowanych w Europie. Wokół miasta

na obwodzie 45 km wybudowane zostały na wzgórzach 44 forty główne i pomocnicze, jedno-

i dwuwałowe, ześrodkowane (dla piechoty i artylerii) artyleryjskie i pancerne.

 

Klub historii wojskowej  Čapajev – rekonstrukcje bojów

 

Cmentarze wojskowe z 1. wojny światowej – Bystrá, Príslop, Stakčín, Breznička, Zvala, Ubľa, Driečna,

Belá nad Cirochou, Bukovce, Tisinec, Medzilaborce,

 

Szlak rowerowy - Duża pętla - Cmentarze z I wojny światowej: Brzostek – Klecie – Januszkowice – Bukowa – Skurowa – Przeczyca – Zawadka Brzostecka – Gorzejowa (długość: 38 km, oznakowanie:

czerwony)

 

Beskid Niski - szlak rowerowy - Cmentarze wojenne: Folusz – Wola Cieklińska – Cieklin – Dułąbka – Kopaniny – Dębowiec – Wola Dębowiecka – Dobrynia – Folusz (długość: 30 km, oznakowanie: czarny)

 

 

.