Kostoly a cerkvy - Kościoły i cerkwie

Kostoly a cerkvy Karpatského Euroregiónu

 

Bardejov - Bazilika sv. Egídia patrí medzi najvzácnejšie kultúrne pamiatky. Prešla niekoľkými stavebnými úpravami. Vo svojej terajšej podobe predstavuje jeden z vrcholov neskorej gotiky na východnom Slovensku.

Trojloďová bazilika je nad svätyňou a v hlavnej lodi ukončená sieťovou klenbou, v bočných lodiach krížovou klenbou a pod chórom hviezdicovou klenbou. Impozantný je interiér chrámu, kde sa zachovalo 11 pôvodných gotických krídlových oltárov. Krídla tvoria tabuľové maľby, zobrazujúce život svätca, ktorému bol oltár zasvätený. Najcennejším oltárom je oltár Narodenia Pána, najcennejšou plastikou kamenná Pieta, jediná kamenná plastika v kostole a najcennejšou maľbou je Tvár Krista.

 

Svidník

Gréckokatolícky chrám sv. Paraskievy – neskorobarokový, z 2. polovice 18. st.

Gréckokatolícky chrám Panny Márie klasicistický z čias okolo r. 1800.

 

Stropkov

Najvýznamnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou je gotický trojloďový kostol zo 14. st., ktorý bol súčasťou stropkovského hradu. Pristavaná gotická kostolná vežža je ukončená renesančnou stĺpikovou ochozou. Klenbový systém kostola je sekundárny. V presbytériu je to neskorogotická sieťová rebrová klenba a v trojlodi renesančná krížžová. Interiér kostola je zariadený barokovo. Rannobarokový hlavný oltár s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou je zasvätený najsvätejšiemu Telu a Krvi Kristovej. Vo svojej slohovej kategórii hlavný oltár v Stropkove patrí medzi najvýznamnejšie oltárne architektúry na Slovensku.

V interiéri kostola sa nachádza kamenné pastofórium zo 14. st. a krstiteľnica z 15. st. a monštrácia z pozlateného striebra pochádza z r. 1527. Oválne drevené mortuárium rodiny Peteovcov pochádza z druhej polovice 17. st.. V exteriéri kostola na južnej stene jeho vežže je umiestnená reliéfna renesančná tabuľa s Immaculatou v mrakoch, pred ktorou kľačí muž žv brnení so zopnutými rukami a pri jeho nohách je erb rodiny Peteovcov. Túto pamiatku dal v r. 1675 vyhotoviť Ján Petheo z Gerše. V areáli kostola sú kamenné plastiky Madony, sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána z r. 1760.

 

Bodružal - Medzi najstaršie drevené kostolíky patrí gréckokatolícky chrám - cerkva sv. Mikuláša v Bodružali, postavený v roku 1658. Trojdielnosť zrubovej stavby, ktorá symbolizuje sv. Trojicu, je zdôraznená trojicou sa zväčšujúcich veží so šindľovou krytinou. Chrám obklopuje drevená ohrada, ktorej pôvab pridáva jednospádová šindľová strieška. Vnútorná výzdoba je baroková bielo-zlato maľovaná. Ikonostas je z konca 18. st. s námetom z Nového zákona. Je maľovaný na drevených doskách pôvodného, ktorý je ukrytý na opačnej strane ikonostasu. Sú zachovalé fragmenty nástennej barokovej maľby z 18. storočia znázorňujúce strašný súd a Golgotu.

 

Miroľa - Zrubová cerkva sv. Bohorodičky bola postavená v roku 1770. Vežže i stupňovité štvor—hranné kupoly sú zakončené makovičkami so slepými tamburmi a krížmi. Vstupná brána je stĺpcovej konštrukcie s vežžatou šindľovou strieškou. Chrám má drevené opláštenie, v dôsledku čoho loď a babinec pôsobia dojmom jednej miestnosti. Ikonostas je riešený presne podľa ikonografických zásad. Štyri dolné ikony, tzv. miestny rad: Bohorodička, Kristus, Pokrova a sv. Mikuláš sú namaľované na dreve so zlatou podkladovou farbou a pochádzajú z 18. storočia. V strednom páse sú zachytené výjavy z poddanského prostredia (pastieri a žženy v typických miestnych krojoch).

 

Príkra - Drevená zrubová cerkva Archaniela Michala v bola postavená v roku 1777. Jej fundátorom bol Joan Skrjavskyj, ktorý pochádzal z Príkrej a tu pôsobil ako kantor - učiteľ. Samonosná vežža i trojstupňovité štvoruholníkové kupoly sú zakončené malými cibuľkami a kovanými krížžmi. Strecha objektu i vežže sú pokryté šindľom, zrub i 2 horné poschodia veže sú obité doskami a lištami. Ikonostas a oltár je drevená polychrómovaná architektúra so 4 rádmi ikon a cárskymi dverami, pochádzajúcimi z 2. polovice 18. storočia. Na oltári zdobenom zľudoveným rokajom je skriňový bohostánok a ikona „Ukrižovanie“.

 

Nižný Komárnik - Podľa návrhu architekta Sičinského bola v roku 1938 postavená cerkva Pokrova panny Márie. Jednoloďová zrubová stavba postavená na vyššej podmurovke má dispozične i materiálovo opakujúci sa trojpriestorový typ. Nad loďou je oktogonálna kupola. Na kupolách sú ihlicovité vežičky. Svojím vonkajším stvárnením sa odlišuje od ostatných lemkovských pamiatok tohto druhu a má charakteristické črty bojkovskej sakrálnej ľudovej architektúry. Ikonostas je dovezený. Nakoľko nebol vyhotovený pre tento objekt, apoštoli a proroci boli sekundárne umiestnení v kupole.

 

Hunkovce - Zrubový, trojpriestorový chrám na nízkej kamennej podmurovke zasvätený Zosnutia Bohorodičky v bol postavený koncom 18. st.. Vežže i stupňovité kupoly nad svätyňou sú zakončené makovičkami a cibuľkami interiérová výzdoba chýba. V tomto chráme sa už nekonajú bohoslužby a slúži pre expozičné účely.

 

Dobroslava - V roku 1705 bola postavená cerkva sv. Paraskievy. Prístavbou dvoch bočných kaplniek v roku 1932 sa pôvodný trojdielny pôdorys stavby sa zmenil na 5 dielny a má tvar kríža. Veža i stupňovité kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončené baňami, obité vertikálne doskami a lištami, sú pokryté šindľom. Dominantou interiéru je ikonostas a ikony z 18. st. s námetom z Nového zákona. Sv. Paraskieva, je ochrankyňou dievčat, snúbencov a šťastia domu. Ikona z 2 pol. 17 st. je epizodickým zobrazením jej životnej cesty. Interiér dopĺňajú aj iné umelecky a historicky cenné predmety.

 

Ladomírová - Bez použitia klincov bola v roku 1742 postavená zrubová cerkva archanjela Michala. Trojitosť pôdorysného členenia v exteriéri je zvýraznená tromi vežami so šindľovou strechou a dekoratívne tepanými krížmi. Pri chráme je zvonica stĺpikovej konštrukcie opláštená doskami. Areál je obklopený zrubovou ohradou so zaujímavou bránkou. Za ikonostasom z polovice 18. st. stojí hlavný oltár so stĺpovou architektúrou s ústrednou ikonou Milosrdnej Bohorodičky. Má duté stĺpy obtočené viničom. Podobne je riešený bočný oltár s ikonou Piety. Ikony na ikonostase pochádzajú od rôznych autorov. Na Poslednej večeri v strede je až 13 učeníkov s Kristom.

 

Šemetkovce - Drevená zrubová trojdielna cerkva je z roku 1752. Dvojstupňovité kupoly nad svätyňou a loďou pokryté šindľom, sú zakončené kužeľovitými vežičkami s kovanými krížmi. Vedľa nej samostatne stojí novšia drevená zvonica stĺpcovej konštrukcie so šindľovou strieškou. Bola zasvätená arch. Michalovi, ktorý vystupuje ako ochranca ľudu. S mečom v ruke bojuje proti nečistým silám pekla. Ikonostas je tradičný zo štyroch radov ikon z rôznych období. Baroková, štvorradová drevená architektúra s ikonami a cárskymi dverami, ktoré pochádzajú z obdobia výstavby chrámu. Vo svätyni sú zbytky nástenných malieb a niekoľko vzácnych ikon: Bohorodička so 14 prorokmi a 2 anjelmi z 18. st., Golgota zo 16. st. a ikona sv. Mikuláša so scénami jeho životnej cesty zo 17. st..

 

Krajné Čierne - Cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená v roku 1730. Je to zrubová stavba, v ktorej je veža čiastočne samostatná a čiastočne opretá o konštrukciu objektu. Šírka lode sa zhoduje so šírkou babinca, hoci ide o 2 samostatné, funkčné i konštrukčné celky, čo je zvláštnosťou pôdorysného členenia. Veža i kupoly sú zakončené kužeľovitými vežičkami a kovanými krížmi. Súčasťou je drevená trámová ohrada pokrytá šindľom. V cerkvi sú len ikony miestneho radu. Barokový ikonostas, polychromovaná drevorezba s ikonami pochádza z 18. st.. Je riešený atypicky, má iba dvoje vráta a ikony s tematikou Nového zákona maľované na dreve sú zo 17. st.

 

Korejovce - Drevený chrám východného obradu Pokrova Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1764. Na plytkom kamennom podklade stojí trojpriestorová zrubová stavba. Veža, strecha nad loďou a svätyňou sú zakončené cibuľkami s pekne kovanými železnými krížmi. Pri chráme sa nachádza drevená zvonica, v ktorej sú 3 zvony. Jeden z roku 1769 s nápisom a reliéfom sv. Rodiny, druhý z roku 1771 s dekórom kríža, pod ním Panna Mária Sedembolestná, sv. Trojica a nápis, tretí z roku 1835 s dekórom dubových listov a nápisom. Ikonostas nie je kompletný, zachovali sa len jeho jednotlivé časti. Časť ikon zo 17. a 18. st., pochádza z ikonostasu chrámu Sv. Michala v Krajnej Bystrej, ktorý sa nezachoval. Cárske dvere sú bohato zdobené rezbou s rastlinným ornamentom a maľbou s postavami evanjelistov.

           

Potoky - Drevený chrám sv. Paraskievy je postavený v roku 1773. Trojdielna drevená zrubová stavba sa skladá z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a podvežia. Prekrytá je valbovou šindľovou strechou. Nad vežou a strechou sú barokové cibuľky pokryté šindľom, ktoré sú ukončené dekoratívne kovaným železným krížom. Cerkva je ohradená nízkym kamenným múrom. Pri kostole je novšia drevená zvonica stĺpovej konštrukcie. Na zvonici je zvon z roku 1839 so signatúrou Pavla Šnitca. Vo vnútri chrámu sa zachovali fragmenty nástennej maľby, prevažne s rastlinným ornamentom. Dominantou chrámu je ikonostas z roku 1773, drevená trojradová architektúra uprostred s cárskymi dverami zdobená bohatou drevorezbou, ktorá je pestro polychrómovaná. Pozornosť návštevníkov pútajú ïalšie ikony, drevené svietniky a iné bohoslužobné predmety.

 

Svidník - Súčasťou Svidníckeho skanzenu je cerkva premiestnená z Novej Polianky, postavená v roku 1766 a zasvätená svätej Paraskieve. V roku 1961 bola po deštrukcii rozobratá a podľa presnej dokumentácie obnovená. Je to typický lemkovský variant trojdielnych a trojvežových zrubových chrámov. Cerkva po vysviacke v roku 1993 je funkčná a konajú sa v nej príležitostné bohoslužby. Steny pôvodného interiéru boli dekorované nástennými maľbami. Ikonostas, ktorý oddeľuje loď od svätyne je z 18. st. a bol do chrámu umiestnený dodatočne.

 

Frička - Zrubový, trojpriestorový gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela bol postavený v 18.st., prestavaný v roku 1829, stavebné úpravy urobené v rokoch 1933 a 1971. Vnútorná výzdoba je prevažžne z 19. a 20. st. a zo staršieho obdobia pochádza len niekoľko ikon. Ikonostas je zostavený z ikon z dvoch časových období. Časť je z obdobia výstavby chrámu, doplnená obrazmi z konca 19. st. pri prestavbe chrámu. Zachovali sa tu výjavy namaľované na predele pod hlavnými ikonami z 18 st..

Jedlinka - Cerkva ochrany Panny Márie má štvorcovú svätyňu, loď a babinec, ktorý je rovnako široký ako zrub lode. Stavba so stupňovitým trojvežžím bola postavená v roku 1763. V kostole je zachovaný takmer celý pôvodný interiér a ikony zo staršieho barokového ikonostasu z roku 1744. Ikony sú bohato zlatené a polychrómované. Rokokový ikonostas z čias výstavby chrámu patrí medzi najvzácnejšie a najkompletnejšie na Slovensku.

           

Kožany - Trojpriestorový typ sakrálnej stavby so štvorcovou svätyňou a loďou je zasvätený sviatku Stretnutie Pána so Simeonom. Pochádza z konca 17.st.. V interiéri je zachovaný bohatý súbor vzácnych nástenných malieb s výjavmi zo Starého a Nového zákona z rokov 1793-1797. Do biblických tém sú zakomponované charakteristické problémy žživota miestnych obyvateľov.

           

Krivé - Na mieste staršieho objektu v obci Krivé bola v roku 1826 postavená zrubová trojpriestorová gréckokatolícka cerkva svätého Lukáša. Pri radikálnej prestavbe bola urobená nová sedlová strecha, čím sa stratila trojvežžatosť, typická pre lemkovské stavby tejto oblasti. Interiér tvoria pamiatky prevážne z čias výstavby chrámu a zachovalo sa niekoľko hodnotných ikon zo staršieho objektu z konca 16. st. Aj ikonostas tvoria vzácne ikony z rôznych časových období 17. a 18. st. s dvoma kráľovskými dverami.

 

Lukov - Na kamennej podmurovke stojí v obci Lukov zrubová trojpriestorová cerkva sv. Kozmu a Damiána z rokov 1708-1709. Ako jediná na Slovensku je podpivničená. Hlavné časti objektu sú ukončené 3 vežami s originálne profilovanými kovovými krížžmi. Vnútorná výzdoba je prevažžne baroková z 18. st. ale sú tu aj vzácne ikony zo 16. a 17. st.. Najhodnotnejšou asou výzdoby je ikonostas, ktorého spodná časť je z roku 1736 a horná z druhej polovice 18. st.. Je koncipovaný podľa ikonografických zásad, ale jeho autor zvýraznil strednú časť s postavami apoštolov s centrálnym obrazom Krista Veľkňaza.

           

Tročany - Gréckokatolícka zrubová cerkva sv. Lukáša evanjelistu v Tročanoch je trojpriestorová s dvomi vežžami na kamennej podmurovke a bola postavená v roku 1739. Vnútorná výzdoba je rôznorodá. Ikonostas je zostavený z niekoľkých častí. V miestnom rade sú vzácne ikony maľované temperou na dreve a sú z konca 17. st.. Interiér dotvára súbor ikon maľovaných na plátne a obrazy ikonografického typu Bohorodičky Hodegétrie namaľované v priebehu 17. a 18. st..

           

Hervartov - Rímskokatolícky kostol z červeného smreka sv. Františka z Assisi v Hervartove je z 15. st. a predstavuje najstarší typ dreveného kostola na Slovensku. Chrám tvorí polygonálna svätyňa, loď, sakristia a vežža s predsieňou. Interiér je bohato zdobený nástennými maľbami a prešiel viacerými zmenami vo výzdobe. Hlavný oltár z rokov 1460-1470, kde je zobrazená Panna Mária, sv. Katarína a sv. Barbora, bol v rokoch 1985-1990 reštaurovaný do pôvodnej podoby.

           

            Cerkva Troch hierarchov, pôvodne postavená v roku 1766 v obci Zboj, má od roku 1967 svoje miesto v Múzeu ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Predstavuje trojdielnu zrubovú stavbu s trojvežžím. Súčasťou je pôvodný kompletný rokokový ikonostas a ikony prevezené spolu s chrámom..

Chrám Ochrany Bohorodičky (trojdielna zrubová stavba so štvorcovou svätyňou) bol postavený v roku 1730 v obci Mikulášová, v roku 1931 bol premiestnený do Bardejovských Kúpeľov. Je jedným z mála kostolíkov v regióne s pomaľovaným exteriérom. Na veži sú namaľované dekoratívne hodiny.

 

Blizno - Drevený gotický kostol – historický drevený kostol a fara, kostol z XV.-XVII storočia s bohatým vybavením a unikátnou freskou, presbytérium z XVII. – XVIII. Storočia, stará škola z XIX. storočia a stará nemocnica chudobných a sýpka z XIX. storočia. Chrám je jedným z najcennejších objektov stredovekej dreveného sakrálnej architektúry v Poľsku.

 

Haczów - Drevený kostol Panny Márie a archanjela Michala  datuje sa do polovice XV. storočia. V roku 1494 bol vnútri vyzdobený monumentálnou freskou. V čase tatárskych nájazdov v roku 1624 bola svätyňa poškodená, následne obnovená a rozšírená. Najväčší drevený gotický kostol v Poľsku.

 

Baligród -

Gréckokatolícka cerkva  presvätej Panny Márie, murovaná  z roku 1827.

Kostol  nepoškrveného počatia presvätej Panny Márie (bývalý farský), murovaný z rokov 1877–79

 

Bałucianka -

Gréckokatolícka cerkva  Presvätej  Matky Božej, od roku 1946 rímskokatolícky kostol, drevený,  postavený pravdepodobne v XVII. storočí, renovovaný v roku 1820. V svätyni sa zachoval ikonostas  z XVII/XVIII. storočia (zostavený z dvoch) a tiež rokokový hlavný oltár z roku 1783

 

Baranów Sandomierski -

Farský kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa,

murovaný z roku 1607, reštaurovaný v roku  1850, dobudované 2 kaplnky: 1860–62 a 1877–82.

 

Besko -

Farský kostol Povýšenia Svätého kríža: drevený  z roku 1755, z daru Jerzego Wandalina Miniszcha,predĺžený v roku 1893, obklopený kamennným múrom z 1 poł. XIX. storočia, murovaná zvonica z roku 1841, fara murovaná z roku 1755, prestavaná okolo  XIX storočia, murovaná sýpka  1. pol. XIX. storočia

 

Bieliny -

Komplex farského kostola sv. Vojtecha: murovaný, postavený v rokoch 1763–70, murovaná zvonica z 2. pol. XIX. storočia a fara murovaná z roku  1885, murované oplotenie s dvomi bránkami z 2. pol. XIX. storočia

 

Bieździedza -

Farský kostol sv. Trojice, murovaný z kameňa, postavený v  pol. XV. storočia, od základov prestavaný po roku 1870

 

Błażowa -

Farský kostol  św. Marcina i Mikołaja, murovaný, postavený 1896–1900 pravdepodobne  podľa projektu  Jana Sas-Zubrzyckiego, na mieste predošlého

 

Boguchwała -

Kostol sv. Stanisława biskupa (v minulosti farský), murovaný, vybudovaný v rokoch 1727–29 z daru Jerzego I. Lubomirskiego, neskorobarokový, v roku 1903 dostavba verandy

 

Bonarówka -

Gréckokatolícka farská cerkva Starostlivosti Matky Božej- (Pokrow), drevená z roku 1841 (s použitím častí starej cerkvi), v XIX. stor. pristavené veže, 1898 – freska (Paweł Bogdański), v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Borchów -

Farská gréckokatolícka cerkva  Nepoškvrneného počatia NMP, drevená, postavená v XVIII stor., prestavaná v  roku 1913, v súčasnosti rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia NMP, vedľa murovaná zvonica XIX./XX. Stor.

 

 

Bóbrka -

Farský kostol  Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša – murovaný, 1905, navrhnutý  Teodorom Talowskim, neogotický.

 

Brzeziny - 

Komplex farského kostola sv. Mikołaja: drevený kostol z približne  XV. stor. (vysvätený v roku 1501), mnohokrát renovovaný, v roku 1933 rozšírený, pôvodne neskorogotický, s neskororenesančnou figurálno – ornamentálnou freskou, neskorobarokové a  rokokové zariadenie; drevená zvonica z XVII. stor., zmena tvaru strechy v roku 1772; murovaná fara, 1914.

 

Brzeżawa -

Gréckokatolícka cerkva Michała Archanioła,

drevená z 1843 roku, figurálno-ornamentálna freska, XIX. stor., v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

 

Brzostek -

Farský kostol  Povýšenia sv. kríža murovaný, 1814–16

 

Bystre  -

Cerkva sv. Michała Archanioła, drevená z roku 1902, po roku 1951 opustená a zdevastovaná,

nedávno zreštaurovaná

 

Chmielnik -

Farský kostol sv. Bartłomieja Apostoła, murovaný, postavený v roku  1742, rozšírený v roku 1890, Svätyňa Mati Bożej Łaskawej.

 

Chotylub -

Gréckokatolícka cerkva Opieki NMP, drevená, z roku 1888, v súčasnosti rímskokatolícky kostol, pozostatky parku z XIX. stor.

 

Chotyniec -

Gréckokatolícka cerkva Narodzenia NMP, drevená, postavená v rokoch 1613–1615, počítaná medzi najstaršie objekty tohto typu v Poľsku, vnútri nástenná maľba z roku 1772, ikonostas s bohatou rezbárskou výzdobou, vnútorné zariadenie z XVII. a XVIII. stor. , vedľa cerkvi drevená zvonica

 

Chyrowa -

Gréckokatolícka cerkva Matki Boskiej Opieki, dreveno-murovaná , postavená v roku 1780 (s použitím  murovaného  presbytéria z roku 1706), v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Chłopice -

Drevená cerkva, z roku  1761, od 1788 rímskokatolícky kostol, v rokoch 1958–1960 čiastočne prebudovaný a zakonzervovaný, vedľa drevená zvonica z roku 1761, obnovená v roku 1877,

 

Cieszanów -

Farský kostol sv. Jerzego, murovaný, začiatok XIX. stor.

Gréckokatolícka cerkva, murovaná, z roku 1900,

 

Cmolas -

Nemocničný kostol Przemienienia Pańskiego, drevený, postavený v roku 1646 z príspevku ks. Wojciecha Borowiusza, 1674 vysvätený, reštaurovaný v roku  1735 a  okolo roku 1930, barokové zariadenie, nástenná maľba  okolo roku 1735,

 

Czarna -

Farská cerkva sv. Dymitra, drevená, z roku 1834, od 1951 rímskokatolícky kostol Podwyższenia Krzyża Świętego (zachovaný ikonostas).

 

Czarnorzeki -

Cerkva murovaná, z roku  1921 (ikonostas z 1932), v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Czudec -

Komplex farského kostola Świętej Trójcy: murovaný kostol, postavený z príspevku Józefa Grabieńskiego 1713–21, dobudovanie kaplnky 1721– 34,  vnútorné zariadenie z  XVIII. stor; múr z roku  1752 s  2 barokovými bránkami a výklenkami na zastavenia krížovej cesty,  fara murovaná  asi okolo roku 1908

Kostol sv. Marcina, murovaný, 1692,

 

Dąbrówka -

Gréckokatolícka farská cerkva sv. Onufrego, drevená, vybudovaná v rokoch 1869–75,

v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Desznica -

Cerkva  sv. Dymitra Męczennika, murovaná, postavená v roku 1790, klasicistická, obnovená v 2. pol. XIX. stor., od  roku 1945 rímskokatolícky kostol

 

 

Dębica -

Farský kostol śś. Jadwigi i Małgorzaty murovaný, postavený v rokoch 1550–1560, pôvodne gotický, rekonštruovaný a rozšírený na prelome XIX./XX. Stor., vedľa murovaná zvonica z roku 1839

 

Dębowiec -

Farský kostol sv. Bartłomieja Apostoła, murovaný, z roku  1842, klasicistický.

Kostol a kláštor  ks. Saletynów – svätyňa Matki Bożej Saletyńskiej z 1910.

 

Domaradz -

Kostol sv. Mikołaja (pôvodne farský), drevený z 2 pol. XV. stor., freska  z roku 1887

(patrí k najstarším dreveným kostolom v Poľsku), vedľa drevená zvonica

 

 

Dubiecko -

Gréckokatolícka farská cerkva Wniebowzięcia Matki Bożej, murovaná, 1928, od 2004  pod združením Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, v súčasnosti  Kresowy Dom Sztuki.

 

Dukla -

Komplex farského kostola sv. Marii Magdaleny: murovaný kostol z rokov 1765–79, z  vzácnym rokokovým  zariadením z XVIII. stor.  mnohokrát rekonštruovaný, murovaná zvonica

z 2. pol. XVIII. stor.; kamenné múry oplotenia; staré stromy

 

Dynów -

Komplex farského kostola sv. Wawrzyńca: murovaný kostol z 1604–1617; murovaná zvonica z konca XVIII. stor., nadstavená v roku 1919; murovaná brána  z XVII. stor., ukončená v roku 1894; murované oplotenie, z konca XIX. stor.

 

Dzikowiec -

Farský kostol sv. Mikołaja, murovaný, z roku 1816, klasicistický.

 

Dzików Stary  -

Farský kostol  Świętej Trójcy, murovaný, z roku 1781, rozšírený v roku 1937, neskorobarokový.

Gréckokatolícka cervka, murovaná, z roku 1904, v neobyzantskom štýle

 

Frysztak -

Farský kostol  Narodzenia NMP, murovaný, postavený v roku 1927  podľa projektu S. Majerskiego.

 

Gawłuszowice -

Farský kostol sv. Wojciecha, drevený, smrekovcový, postavený v roku  1677 z darov bratov Maksyma, Hieronima a Michała Sieciecha Ossolińskich, ornamentálna freska z roku  1924 (Vlastimil Hoffman); fara z  roku 1863; murovaná zvonica z roku 1871, socha Matki Bożej Różańcowej z roku 1890.

 

Głogów Małopolski -

Farský kostol Trójcy Świętej, murovaný z roku  1879

 

Gogołów -

Farský kostol  sv. Katarzyny, drevený z roku 1672, zariadenie z XVII. a XVIII.  stor.

 

Golcowa -

Farský kostol św. Barbary i Narodzenia NMP, drevený, z 2. pol. XV. stor., rekonštruovaný   v XVIII stor., od základov prestavaný v rokoch 1885–87, neskorobarokové zariadenie

 

Gorajec -

Gréckokatolícka cerkva Narodzenia NMP, drevená, postavená v roku 1586, rekonštruovaná v rokoch  1816, 1835,1903

 

Górzanka -

Gréckokatolícka farská cirkev św. Paraskewy, drevená z roku 1838, renovovaná v roku 1912, od roku 1970 rímskokatolícky farský kostol. Na stenách a stropoch fresky iluzionisticko – figurálne z roku 1912, vedľa murovaná zvonica, postavená v 2. pol. XIX. stor.

Grabowica Starzeńska -

Komplex kostolno - farský:  murovaný kostol z rokov 1913–1926; fara z 4.štvrtiny z XIX. storočia; organistówka, 2. pol. XIX. stor.; farská stodola, 1.pol. XIX. stor.

 

Grodzisko Dolne -

Farský kostol św. Barbary, murovaný  približne z roku 1700, rozšírený a transformovaný  v rokoch  1857–67

 

Gwoździanka -

Gréckokatolícka cerkva śś. Kosmy i Damiana, drevená, postavená v 1. poł. XIX w., v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Harklowa -

Kostol św. Doroty i Niepokalanego Serca NMP, murovaný, postavený 1894–1896 podľa plánov arch. T. Talowskiego, vedľa murovaná zvonica z 1935

 

Hawłowice -

Gréckokatolícka cerkva. z 1683, reštaurovaná 1863, v 70. rokoch  XX. stor. generálna oprava

 

Hłomcza -

Gréckokatolícka farská cerkva Soboru Bogurodzicy z 1859, po 1946 rímskokatolícky kostol, pravoslávna cerkva; v súčasnosti gréckokatolícka cerkva

 

Hołuczków -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Paraskewii, drevená  z 1858, rekonštruovaná  1902–08, 1969, od 1946 rímskokatolícky kostol

 

Humniska -

Farský kostol św. Stanisława bpa, drevený z 1409, čiastočne prestavaný a rozšírený na konci XIX. stor. (predĺženie hlavnej lode a prístavba bočných kaplniek) fara z 1907

 

Hyżne -

Komplex farského kostola Narodzenia NMP: murovaný kostol, neskorobarokový  z roku 1727– 1729, rekonštruovaný 1913–14 cez Zygmunta Hendla, mariánska svätyňa; murovaná zvonica postavená koncom XIX. stor.; murovaná pútnicka kaplnka 1934; komplex murovaných kaplniek krížovej cesty,1932; wikarówka murovaná 1913–15; pozostatky pozemných opevnení  z XV.–XVII. stor.

 

Iwonicz -

Farský kostol Wszystkich Świętych, drevený, postavený v 60. rokoch  XV. stor. (1464 ?) z príspevku Marcina Iwonickiego.

 

Iwonicz – Zdrój

Farský kostol św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych, drevený, postavený

v 1895, z príspevku rodiny Załuskich, neogotické prvky

 

Jabłonka -

Farský kostol Matki Bożej Częstochowskiej, drevený, postavený v rokoch 1936–39 podľa projektu B.Tretera,  v zakopanskom štýle

 

Jaćmierz -

Farský kostol Wniebowzięcia NMP, drevený,  postavený 1640–50, vysvätený v roku

1664, čiastočne vyhorel 1737, prestavaný v roku 17601760.

 

Jarosław -

Farský kostol Świętego Ducha, murovaný, 1689, čiastočne prestavaný 1796.

Cerkva z XVIII. stor., gréckokatolícka Przemienienia Pańskiego, 1724–1746, prestavaná 1910–1912. murovaná zvonica a hospodárska budova z XIX. stor. , svätyňa zrekonštruovaná od základov

 

 

Jasień -

Farský kostol pw. Wniebowzięcia NMP, murovaný, z 2. štvrtiny. XVIII. stor., mariánska svätyňa, murovaná zvonica

 

Jasienica Rosielna -

Farský kostol., drevený, postavený v 1770.

 

Jasło-

Farský kostol pw. Wniebowzięcia NMP, murovaný z kameňa, postavený  v 1446, niekoľkokrát prestavaný (dostavba kaplnky – św. Anny i NMP, verandy – 1793), 1883 reštaurovaný, 1947–56 rekonštruovaný  po zničení v roku 1944. vo zvonici zvon „Urban” (A.D. 1613), zrejme z bývalého kostola Karmelitów.

Kostol Serca Pana Jezusa i Nawiedzenia NMP i klasztor ss. Wizytek, v kláštornej záhrade murovaná kaplnka z rakúskej  prachárne z 1857.

 

Jaśliska -

Farský kostol św. Katarzyny Aleksandryjskiej,murovaný, postavený. 1724–32 pod dohľadom biskupa przem. A. Fredry, neskorobarokový, rozšírený v 1912. mariánska svätyňa -obraz Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi.

 

Jodłówka-

Komplex farského kostola pw. Matki Bożej Jodłowieckiej (mariánska svätyňa): murovaný kostol,1786; kaplnka (kostolík) murovaná, 2. pol. XVIII. stor., koncom XIX. stor.; kaplnka –murovaná studňa, začiatkom XX. stor.; drevená fara,XIX./XX. Stor.

 

Jurowce -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Jerzego, drevená z r. 1873, od 1946 rímskokatolícky kostol św. Piotra i Pawła. Vedľa murovaná zvonica z r. 1905.

 

Kamień -

Farský kostol Najświętszego Serca Pana Jezusa, murovaný, postavený  1891–1900

podľa projektu Teodora Talowskiego, neogotický, neogotické vybavenie

 

Kańczuga -

Farský kostol Michała Archanioła, murovaný, okolo roku 1605, pristavená kaplnka 1612 a 1660, spevnený opornými piliermi  1870, rekonštruovaný.1924– 1928 podľa projektu. arch. w. Rawskiego, vnútorné vybavenie barokové.

Gréckokatolícka cerkva Opieki NMP, murovaná, z XVII. stor. (1643 ?), reštaurovaná  XIX. stor., rekonštrukcia a pristavenie verandy v rokoch 1909–1910.

 

Klimkówka -

Farský kostol św. Michała Archanioła, drevený z 1854,  postavený cez Floriana

Weisa, rekonštruovaný 1898, rozšírený 1906, neskorbarokové vybavenie zo starého kostola z roku 1700.

Kostol Świętego Krzyża, drevený z 1868, na mieste starého z roku 1639, vynovený 1938. Svätyňa – slávny kríž milosti

 

Kolbuszowa -

Farský kostol Wszystkich Świętych, murovaný 1750, rekonštruovaný a rozšírený 1929–35   podľa projektu Bronisława Wiktora, 1955–58.

 

Kołaczyce -

Farský kostol św. Anny, murovaný, postavený v rokoch 1903–06 podľa projektu arch. Stanisława Majerskiego, neogotický

 

Korczyna -

Farský kostol  Matki Bożej Królowej Polski, murovaný, postavený v rokoch  1910–14 podľa projektu T. Majerskiego, neogotický,

 

Kosina -

Kostol św. Sebastiana, drevený z 1737, na mieste staršieho, zreštaurovaný v roku 1980, pôvodný interiér

 

Kostarowce -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Szymona Słupnika, drevená  z roku 1872 (moderný ikonostas), v súčsanosti rímskokatolícky kostol

 

Kotań-

Gréckokatolícka cerkva śś. Kosmy i Damiana, drevená, postavená v roku 1782, prestavaná v roku  1841, v súčasnosti rímskokatolícky kostol;  oplotenie a brána z 1.

štvrtiny XVIII. stor., 1962–63 generálna rekonštrukcia,  na pozemok okolo cerkvi privezených (Olgierd Łotoczko) 22 náhrobkov  – ako základ tzv. lapidária łemkowského kamenného umenia  (z rokov 1875–1925).

 

Kozłówek -

Kostol św. Doroty, murovaný, z 1877, na mieste staršieho dreveného, (barokový organ XVII./

XVIII. stor.).

 

Krasiczyn -

Komplex farského kostola śś. Barbary i Marcina: murovaný kostol z  1760; murovaná zvonica z 1760; murované oplotenie z 1794

 

Krasne -

Kostolno-farský komplex: bývalý farský kostol, murovaný, postavený v rokoch 1720–45, rozšírený v 2. pol. XIX. stor.,  murovaná fara z 1905.

 

Krempna -

Gréckokatolícka farská cerkva śś. Kosmy i Damiana, drevená  z 1780, po 1945 rímskokatolícky kostol

 

Krosno -

Farský kostol – menšia bazilika pw. Świętej Trójcy, murovaný, postavený  v 3. tretine XV. stor. s použitím reliktov z predošlého, gotický, rozšírený XV./XVI. stor. – pristavené 2 bočné kaplnky, rekonštruovaný  1641–46 ako manieristický v rokoch 1899–1910 reštaurovanie a regotizácia blokov kostola (podľa projektu Tadeusza Stryjeńskiego); vedľa murovaná zvonica postavená v rokoch  1637–51, (vnútri okrem iného zvon „Urban” z 1639); murovaná fara, postavená 1634–35, spojená so západnou zvonicou,  od základov prebudovaná 1896.

Farský kostol św. Wojciecha, drevený,  postavený v XV. stor., vysvätený v roku 1460,  zreštaurovaný  podľa projektu Tadeusza Stryjeńskiego 1903.

 

Krościenko -

Farská cerkva Narodzenia NMP, drevená, z 1794, od 1971 rímskokatolícky kostol, vedľa drevená zvonica  z XIX. stor., pozostatky evanjelického cintorína z konca XIX. stor. (kolónia Obersdorf) a gréckeho z 50. rokov v XX. stor.

 

Królik Polski -

Farský kostol. pw. Narodzenia NMP i św. Wacława, drevený postavený v 1751 alebo 1754 z príspevku biskupa przem. Wacława H. Sierakowskiego

 

Królik Wołoski -

Gréckokatolícka cerkva św. Mikołaja, murovaná, postavená 1843–45, poškodená 1944, v súčasnosti ruiny

 

Kruhel Wielki -

Gréckokatolícka cerkva Wniebowstąpienia Pańskiego, drevená, postavená pred rokom 1630, 1884 rekonštruovaná; drevená zvonica z XVIII. stor., staré stromy

 

Krzeczowice -

Kostol, drevený, postavený z príspevku  J. Kowalskiego pred 1793; od zač. XIX. stor. gréckokatolícka cerkva św. Mikołaja, po 1945 opäť rímskokatolícky kostol

 

Krzemienica -

Komplex bývalého farského kostola.: kostol św. Jakuba Starszego, drevený, približne z roku 1750, vysvätený 1754, rekonštruovaný 1827 (pokrytý šindľami); drevená zvonica z XVIII. stor. (približne z roku 1750); drevená márnica z XIX. stor. (pravdepodobne 1827); drevené oplotenie 1827

 

Krzeszów -

Komplex farského kostola.: kostol pw. Narodzenia NMP, drevený, postavený v XVIII. stor.; drevená zvonica, 1898; drevená kaplnka, 1. pol. XIX. stor.; drevená fara, koncom XIX. stor.; wikarówka drevená, približne v roku 1932

 

Krzywcza -

Komplex farského kostola: kostol Narodzenia NMP, murovaný, 1625, barokový, prestavaný

1760; murovaná zvonica koncom XVIII. stor.; murovaná fara, koncom XIX. stor.

Komplex farskej cerkvi: gréckokatolícka cerkva. pw. Narodzenia NMP, murovaná, 1841, momentálne sa nepoužíva, murovaná fara, koniec XIX. stor.

 

Kulno -

Gréckokatolícka cerkva św. Michała Archanioła, bývalá farská., murovaná, postavená 1872, v súčasnosti využívaná pravoslávnou a rímskokatolíckou farou; pozostatky ikonostasu z XX. stor.

 

Kuryłówka -

Komplex farského kostola św. Józefa: murovaný kostol, postavený v rokoch 1749–1751 ako kaplnka na statku, 1841 predĺžená loď, 1903 dostavba kaplniek a verandy, od 1912 fara pre rakúskych prisťahovalcov v Tarnawcu; murovaná zvonica z 1903; murovaná fara, rekonštruovaná z bývalej statkovej prístavby po 1912; drevená farská sýpka, postavená po 1912.

Komplex gréckokatlíckej farskej cerkvi św. Mikołaja: murovaná cerkva, postavená 1896, v súčasnosti rímskokatolícky kostol śś. Piotra i Mikołaja;  murovaná zvonica 1912.

 

Kużmina -

Gréckokatolícka cerkva św. Dymitra, drevená, postavená  1814, po 1947 rímskokatolícky kostol

 

Lesko -

Farský kostol Nawiedzenia NMP, murovaný, postavený okolo roku  1530 z daru Piotra Kmity,

neskorogotický, rekonštruovaný v pol. XVIII. stor., barokové zariadenie

 

Leszno -

Cerkva św. Bazylego Wielkiego, drevená, postavená 1737 na mieste staršej, mnohokrát prestavaná od 1957 rímskokatolícky kostol

 

Leżajsk -

Komplex farského kostola: kostol Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych, murovaný, postavený 1606–16 z príspevku ks. Feliksa Skaryszewskiego, zväčšený a zrekonštruovaný okolo po. XVIII. stor.

Veža - zvonica, murovaná, 6-poschodová, postavená okolo roku 1616, pôvodne ako varovný element mesta

Gréckokatolícka farská cerkva Zaśnięcia NMP, postavená 1828–1832, v súčasnosti rímskokatolícky kostol, vedľa murovaná zvonica, murovaná kaplnka św. Jozefata, okolo múr  z 1923.

 

Liskowate -

Gréckokatolícka farská cerkva Narodzenia NMP, drevená  z 1832, od 1974 rímskokatolícky kostol

 

Lubaczów -

Konkatedrálny kostol św. Stanisława, murovaný, 1889–99.

Gréckokatolícka farská cerkva św. Mikołaja bpa, murovaná, 1883 (projekt Wasyl Nahirnyj), v súčasnosti rímskokatolícky kostol,

 

Lubla -

Farský kostol św. Mikołaja, drevený, približne z pol. XV. stor. alebo prelomu XV./XVI. stor., 1611 prestavaný, koncom XVIII. stor. rekonštruovaný a rozšírený (prístavba veže),

 

Lutcza-

Kostol Wniebowzięcia NMP (bývalý farský), drevený, z 1464, rozšírený v 1 pol. XVI. stor.(prístavba sakristie ), dostavba veže v 1. pol. XVII. stor., zrekonštruovaný  po 1722, kedysi mal obranný charakter, vedľa murovaná zvonica približne z pol. XIX. stor.; zostatky obranných základov z XV. stor. (pozostatky šachty a priekopy) a starých stromov XIX. stor.

 

Łańcut -

Komplex farského kostola:  kostol św. Stanisława (do 1635 pw. św. Barbary), murovaný,1488, evanjelický zbor augsburgského vyznania 1549–1630, rozšírený koncom XVI.stor., vypálený vojskami Rákocziho 1657, zrekonštruovaný a od základov rozšírený (zmena fasády, dobudovanie veže, zväčšený vo všetkých smeroch, bud. mauzoleum Potockich), 1894–1900 – projekt arch. Teodor Talowski, projekt veže arch. lwowski Krzyczkowski (?), (cudami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej); murovaná fara, 1841–46, na pozemku bývalého hradu Pileckich a Stadnickich, projekt Jan Tokarski; murovaná sýpka zo zač. XVII. (?), XVIII. stor., momentálne farský dom.; murovaná maštaľ, 4. štvrtina XIX. stor. (?), od základov zrekonštruovaná 1980–1981; pozostatky opevnení bývalého zámku (szkarpy, valy, priekopy), hlinené, XIV.–XVII. stor.

 

Łączki Jagiellońskie -

Farský kostol Narodzenia NMP i św. Andrzeja Apostoła, murovaný, postavený 1748–1750

z príspevku  Adama Pełki z Grabownicy, rozšírený 1805 a 1876, neskorobarokový.

 

Łąka -

Komplex farského kostola: kostol św. Onufrego, murovaný z 1713, projekt Paweł Fontana, výstavba pokračovala odznova a bola ukončená v roku 1744  arch. Janom Chomkiewiczom; murovaná zvonica okolo  pol. XVIII. stor.; oplotenie približne okolo pol. XVIII. stor.; murovaná fara XIX./XX. Stor.; staré stromy, zač. XVIII. stor.

 

Łężyny -

Farský kostol św. Mikołaja bpa, drevený, postavený 1511, rozšírený okolo roku 1910, murovaná sakristia, okolo pol. XVIII. stor., murovaná kaplnka 1793. neskorobarokové oltáre , nástenné maľby z 1929.

 

Majdan Królewski -

Farský kostol św. Bartłomieja Apostoła, murovaný, z 2. pol. XVIII. stor., neskorobarokový

 

Malawa -

Farský kostol św. Wawrzyńca, murovaný, postavený 1921–23 (na mieste dreveného, vypáleného  1921), neogotický, vedľa murovaná zvonica, postavená  1921–1923.

Kostol św. Marii Magdaleny, murovaný, postavený pred 1713 z príspevku J.I. Lubomirskiego

(pre použitie ako pustovňa).

 

Mała -

Komplex farského kostola: kostol. św. Michała Archanioła, drevený, postavený 1593–1595,  dostavba organovej miestnosti XVIII. stor., dostavba veže okolo pol. XIX. stor., dostavba kaplnky  1958. freska 1597– 1610, obnovená 1966; murovaná zvonica (kamenná) 1950; drevený organ zo začiatku XX. stor.; staré stromy.

 

Medyka -

Farský kostol śś. Piotra i Pawła, drevený, postavený 1607–1608, rozšírený  1850 úsílím Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (kostolná veža odstránená – vedľa zvonica), obnovený v 1900 a 1955, drevená zvonica 1607–1608.

 

Michalówka -

Komplex farského kostola: rímskokatolícky kostol św. Michała Archanioła, drevený, postavený

1763, z príspevku Józefa Drohojewskiego, reštaurovaný  začiatkom XIX. stor., freska XIX. stor.; vedľa drevená zvonica z 1. pol. XIX. stor.

 

Miejscie Piastowe -

Farský kostol pw. Nawiedzenia NMP, murovaný, postavený  1882–86, podľa projektu S. Odrzywolskiego, neogotický.

 

Mielec -

Farský kostol św. Mateusza, murovaný, postavený v 4.štvrtine XVII. stor. úsíiím Jerzego Zbigniewa Ossolińskiego, prestavaný  1792–95 (postavene veže) a 1924, barokový.  obkolesený múrom s výklenkami na zastavenia krížovej cesty a bránkami z 1792–95.

Kostol św. Marka, murovaný, postavený prevdepodobne 1792–95 ako kaplnka na cintoríne

obnovený. 1946 a 1950, neskorobarokový  (na bývalom cintoríne).

 

Morochów -

Gréckokatolícka farská cerkva pw. Męki Pańskiej, drevená z 1837, od 1961 používaná ako pravoslávna cerkva, ikonostas z 1. pol. XIX. stor.

 

Mrowla  -

Farský kostol, murovaný, postavený 1895–1900

 

Mrzygłód -

Farský kostol, murovaný, z XVII. stor.

 

Młyny -

Farský kostol pw. opieki NMP, drevený, z 1740, bývalá  gréckokatolícka cerkva

 

Myscowa -

Cerkva św. Paraskewy, murovaná, z 1795

 

Nagoszyn -

Kostol św. Antoniego, postavený v rokoch 1922–1925

 

Narol -

Farský kostol Narodzenia NMP, 1790–1804

 

Niewodna -

Kostol św. Anny z 1924 s trojloďovým vnútrajškom ozdobeným dobovou ornamentálno-figurálnou freskou  a tiež tromi oltármi pochádzjúcimi z XVIII. stor.,  kazateľnicou, krstiteľnicou a  

miestom na organ

 

Nowe Sady -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Jerzego, murovaná, 1836.

 

Nowosielce -

Farský kostol św. Marii Magdaleny, drevený, postavený koncom XVI. stor., starožitné zariadenie, vedľa valu starostu Michała Pyrz

 

Nowotaniec -

Farský kostol z 2. štvrtiny XVIII. stor., zakonzervovaný v 1745, obklopený múrom zo štiepeného kameňa

 

Nowy  Żmigród -

Farský kostol zo zač. XVI. stor., rekonštruovaný v 1857

 

Nozdrzec -

Barokový kostol, murovaný, z 1746

 

Oleszyce -

Farský kostol NMP, drevený z 1517, zrekonštruovaný po požiari v  roku 1901, s renesančnými  náhrobkami zakladateľov Ramszów.

 

Oparówka -

Gréckokatolícka neorománska cerkva z 1912, v súčasnosti rímskokatolícky kosto

 

Orelec -

Drevená cerkva  približne z roku 1740, v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Osiek Jasielski -

Drevený kostol (XV. stor.), rekonštruovaný 1640

 

Pilzno -

Farský kostol, gotický z XIV. stor., rozšírený v XV.–XVIII. stor., kláštorný komplex Karmelitów

z XV.–XIX. Stor.

 

Piątkowa -

Gréckokatolícka cerkva św. Dymitra, postavená v roku 1732; patrí medzi zopár zachovaných trojdielnych kupolových kostolov v juhovýchodnom Poľsku

 

Pielgrzymka-

Drevená cerkva św. Michała Archanioła z 1872, s ikonostasom z 1887.

 

Płazów-

Kostolný komplex: farský kostol św. Michała Archanioła, murovaný, postavený 1819–22, dve

zvonice, múr obkolesujúci kostol

Pniów -

Kostol św. Zygmunta.

 

Połomia -

Farský kostol św. Mikołaja z 1577, neskorogotický, murovaný z kameňa, vnútri gotický triptych približne z roku 1500, barokové oltáre, gotická krsteľnica z XVI. stor.

 

Posada Rybotycka -

Murovaná cerkva, najstaršia najstaršia goticko-renesančná budova obranného charakteru  z XIV.–XVI. stor. v Poľsku

 

Poręby Dymarskie -

Farský kostol śś. Stanisława i Wojciecha, z 1649, presťahovaný v 1979 ze obce Cmolas

 

Prałkowce -

Cerkva Ofiarowania Matki Boskiej, murovaná, postavená začiatkom XIX. stor. , nachádza sa tu slávny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (zo Zbaraża) z XVI. stor., osadený na kovovej platni s desiatimi s rezbami orlov, v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Przemyśl-

Archikatedrála rímskokatolícka  – menšia bazilika św. Jana Chrzciciela, murovaná,1460–1495,s  kaplnkami Drohojowskich i Fredrów, vedľa zvonica murovaná 1759–1764.

Cerkva Narodzenia Bogurodzicy, postavená v roku 1880

 

Racławice -

Kostolný komplex  z XVIII. stor.: kostol, zvonica, fara

 

Racławówka -

Kostol, v barokovom štýle postavený v 1719; ku kostolu patrí kaplnka vybudovaná v 1873

 

Radoszyce -

Drevená cerkva z 1863, v súčasnosti rímskokatolícky kostol  (łemkowski štýl).

 

Radymno -

Farský kostol św. Wawrzyńca i Sebastiana, 1724–1732

 

Rakowa -

Gréckokatolícka cerkva Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1850 (v súčasnosti kostol)

vnútri sa nachádza kompletný  ikonostas z 1894. Vedľa cerkvi sa nachádza veža s dvoma zvonami z 1680 a 1715.

 

Rogi -

Farský kostol św. Bartłomieja, drevený z 1600. barokové a neskorobarokové vybavenie vnútrajšku z XVII. a XVIII. stor

 

Rokietnica -

Rímskokatolícky farský kostol św. Mikołaja bpa, murovaný z XV.–XVI. Stor.

 

Ropczyce -

Farský kostol Przemienienia Pańskiego z 1368, zrekonštruovaný po požiari v 1878.

Svätyňa NMP Królowej Rodzin, postavená v roku  1730, so vstupnou bránou a oplotením z XIX. stor.

 

Rozbórz -

Gréckokatolícka cerkva śś. Piotra i Pawła, murovaná z 1802.

 

 

Rozpucie -

Kostol, drevený, postavený v 1902.

 

Rudnik -

Kostol Świętej Trójcy z 1927–1928.

 

Rymanów -

Farský kostol., murovaný, z 1779–1781, neskorobarokový, bohatý oltár s ikonou z XV. stor., podľa mestskej tradície , ponúknutej kráľom  Władysławom Jagiełłom, renesančný náhrobok Sieneńskich z 1580, s nápisom Mikołaja Reja „Na groby”

Rzepedź -

Gréckokatolícka cerkva św. Mikołaja, drevená z 1824.

 

Rzeszów -

Kostol a kláštor oo. Bernardynów, postavený v rokoch 1624–1629 z príspevku Mikołaja Spytka Ligęzy, od základov vynovený 1896–1906, vnútri kaplnka Matki Boskiej Rzeszowskiej s neskorogotickou  sochou Madonny z Dzieciątkiem, mariánska svätyňa

 

Równia -

Drevená cerkva z rokov 1700–1750, perla bojkowskiej architektúry

 

Sanoczek -

Gréckokatolícka cerkva  z 1863, v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Sanok -

Farský kostol. pw. Przemienienia Pańskiego, murovaný, postavený 1886.

Kostol a kláštor  oo. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, murovaný, postavený 1632–40.

 

Sanok – Olchowce -

Cerkva z 1844 s interiérom z XVIII. a XIX. stor., v súčasnosti rímskokatolícky kostol.

 

Sarnów -

Kostol Najświętszego Serca Pana Jezusa, drevený z 1833, bývalý protestantský kostol

 

Sędziszów Małopolski -

Kostol a kláštor Kapucynów, založený v 1793  Mikołajom Potockim; trojloďový barokový kostol

 

Siemuszowa -

Gréckokatolícka cerkva pw. Przemienienia Pańskiego, drevená z 1841, v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Sieniawa -

Kostol, murovaný, bývalá farská cerkva z 1874, zvonica so štvorcovým pôdorysom z 1847.

 

Skopów -

Gréckokatolícka cerkva Przemienienia Pańskiego,  murovaná z 1900

 

Sławęcin -

Farský kostol św. Katarzyny, drevený postavený 1779 (na bočnom oltári gotický obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, maľovaný temperou na dreve, z približne pol. XV. stor.)

 

Smolnik -

Cerkva św. Michała Archanioła, drevená, z 1791, od 1973 rímskokatolícky kostol Wniebowzięcia NMP, vnútri nástenná maľba z konca XVIII. stor.

 

Sonina -

Komplex bývalého farského kostola.: kostol św. Jana Chrzciciela, drevený z pol. XVII. stor.

(podľa tradície z XVI. stor.), veľakrát prestavaný a rekonštruovaný, od roku 1991 pridružený kostol, obkolesený korunami starých stromov, naokolo pozostatky zemných opevnení

 

Sokołów Małopolski -

Farský kostol pw. Jana Chrzciciela, murovaný, postavený podľa projektu Jana Sas-Zubrzyckiego

1908–1916, v neogotickom štýle

Kostol pw. Świętego Ducha, murovaný, postavený po roku 1869, 1893 vysvätený

(v ňom obrazy darované  Janom w. Zamoyskim pred 1907.)

 

Stalowa Wola -

Komplex farského kostola św. Floriana: kostol drevený, postavený po 1802 v  USA, prevezený 1943; drevená zvonica, postavená v roku 1802 v USA, prevezená 1943.

 

 

 

Stara Wieś -

Kostol  neskorobarokový a kláštor otcov jezuitów z prvej polovice XVIII. stor. v kostole sa nachádza zázračný obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcie Matki Bożej.

 

Stary  Żmigród -

Kostol św. Katarzyny z XV. stor.

 

Stefkowa -

Gréckokatolícka cerkva św. Paraskewy, drevená, postavená 1836–1840 z darov Górskiego a Laskowskiego, od 1953 rímskoktolícky kostol, vedľa drevená zvonica, 1906.

 

Stobierna -

Komplex farského kostola Niepokalanego Serca NMP: murovaný kostol, 1891; zvonica, 1891; oplotenie 1900; fara 1911

 

Strachocina -

Farský kostol św. Katarzyny Aleksandryjskiej, murovaný, postavený v 1903, neogotický, vybavenie zo starého kostola, svätyňa św. Andrzeja Boboli

 

Straszydle -

Farský kostol., drevený (dubovo – smrekovcový), z XVII. stor., presťahovaný z Lubeni v 1. štvrtine XX. stor.

 

Strzyżów -

Farský kostol Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Bożego Ciała, mnohokrát prebudovávaný, gotický s barokovým vnútrom

 

Szczawne -

Farská gréckokatolícka cerkva Zaśnięcia Bogurodzicy, drevená, postavená 1888–1889, obnovená 1925, v súčasnosti pravoslávna, s figurálnou náastennou maľbou z 1925. vedľa drevená zvonica, postavená 1889.

 

Średnia Wieś -

Farský kostol Wniebowzięcia NMP, drevený, postavený pravdepodobne  v 2 pol. XVI. stor. ako zámocká tradičná kaplnka – najstarší v Beskydách. Zachované neskorobarokové oltáre (hlavný  a bočné pri tęczy) z 2. štvrtiny XVIII. stor. z príspevku Katarzyny z Oraczewskich Balowej.

 

Świątkowa Mała -

Gréckokatolícka  farská cerkva św. Michała Archanioła, drevená, z 1762, v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Świątkowa Wielka -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Michała Archanioła, drevená z 1757, nástenná maľba z 2.pol. XVIII. stor., premaľovaná 1826, v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Święcany -

Kostol św. Anny, drevený, postavený okolo roku 1520.

 

Tarnobrzeg -

Kostolík v okrese Miechocin z XIV. stor., prestavaný v XV. a XIX. stor.

 

Trepcza -

Gréckokatolícka cerkva Zaśnięcia NMP, murovaná, zo začiatku XIX. stor., rozšírená v 2. pol.

XIX. stor. (pristavený priestor pre ženy a veža), s ikonostasom z 1. po. XIX. stor.

 

Trzciana -

Kostol św. Małgorzaty, murovaný, z 1689.

 

Trzcinica -

Kostol Św. Doroty, drevený z 2 pol. XV. stor..

 

Trzęsówka -

Farský kostol. pw. św. Anny, z 1759, postavený ako ako kaplnka z príspevku Stanisława Kuczkowskiego, rozšírený v 1788 (dobudovanie lode), 1904–05 dobudovaná kaplnka, predsieň a veža

 

Turzańsk -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Michała Archanioła, drevená postavená 1801–03, rozšírená 1836, v súčasnosti pravoslávna, vedľa drevená zvonica postavená 1817 alebo 1827

 

Tyczyn -

Farský kostol, z 1464, niekoľkokrát zničený požiarom, od základov obnovený v XVIII. stor.

 

Tylawa -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Jana Chrzciciela, drevená, z 1837, od 1946 rímskokatolícky kostol, ornamentálna nástenná maľba 1927.

 

Tyrawa Solna -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Jana Chrzciciela, drevená, z 1837, od 1946 rímskokatolícky kostol, ornamentálna nástenná maľba 1927.

 

Tyrawa Wołoska -

Farský kostol  św. Mikołaja, murovaný, postavený 2. štvrtine XVIII. stor. z príspevku  Ludwika Urbańskiego, vysvätený 1745, neskorobarokový, s interiérom z XVIII. stor. (okrem iného. hlavný  oltár, kazateľnica, organ).

 

Uherce Mineralne -

Farský kostol św. Stanisława bpa, murovaný, postavený 1754–57 z príspevku Jakuba Jaworskiego,

barokový, neskorobarokový interiér z 2. pol. XVIII. stor., nástenná maľba z konca XVIII. stor. alebo začiatku XIX. stor., obkolesený múrom s bránkami, vedľa murovaná zvonica z 2. pol. XVIII. stor.

 

Ulanów -

Farský kostol św. Jana Chrzciciela i św. Barbary, drevený, z 1643

Kostol  Świętej Trójcy, tzw. pltnícky, drevený z 1690, vyhorel 2002, rekonštruovaný

 

Ulucz -

Cerkva Wniebowstąpienia Pańskiego, drevená, postavená 1510–1517 (posledné

dendrochronologické výskumy ukazujú na rok 1659), spojená s kláštorom Bazylianów, ktorý tu niekedy existoval

 

Ustianowa Górna -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Paraskewy, drevená, z 1792, od 1971 rímskokatolícky kostol

 

Węglówka -

Cerkva murovaná, postavená 1896–98, v súčasnosti rímskokatolícky kostol, vedľa dub „Poganin”

 

Wielopole Skrzyńskie -

Farský kostol  Wniebowzięcia NMP, murovaný, postavený po roku  1678, v bývalej fare  Muzeum Tadeusza Kantora

 

Wietlin -

Gréckokatolícka cerkva Narodzenia Matki Bożej, 1823–1826

 

Wietrzno -

Farský kostol św. Michała Archanioła, drevený, postavený 1752 (s použitím elementov pôvodnej budovy), 1880 – nástenná maľba,

 

Wisłok Wielki -

Gréckokatolícka farská cerkva św. Onufrego, drevená, postavená 1850–1854, interiérové vybavenie po po. XIX. stor., s ikonostasom, od 1946 rímskokatolícky kostol, murovaná zvonica, spojená s bránkou na cintorín približne z  po. XIX. stor.

Witkowice -

Kostol  z 1760, barokový, zariadenie rokokové

 

Wola Rzeczycka -

Komplex farského kostola  Nawiedzenia NMP: murovaný kostol 1928; murovaná kaplnka, koniec XIX. – 1. štvrtina XX. stor.; murovaná fara, 20. roky XX. stor.

 

Wólka Niedźwiecka

Farský kostol Matki Bożej Królowej Polski, drevený, postavený v  1607 v Woli Zarczyckiej, v 1907 rozobraný a presťahovaný, od základov zreštaurovaný

 

Wróblik Królewski -

Farská cerkva Wniebowzięcia Matki Bożej, murovaná z 1880, nástenná figurálna maľba Pawła a Feliksa Bogdańskich, od 1946 rímskokatolícky kostol

 

Wróblik Szlachecki -

Gréckokatolícka farská cerkva Zaśnięcia Matki Bożej, drevená  z 1869, figurálna nástenná maľba z 1871 (Paweł Bogdański), obnovená 1923, od 1946 rímskokatolícky kostol

 

Wujskie -

Farský kostol  śś. Kosmy i Damiana, murované, približne okolo roku 1804, od 1838 gréckokatolícka cerkva, od 1947 znova klasicistický rímskokatolícky kostol, s interiérom z XIX. stor.,  vedľa murovaná zvonica zo začiatku XIX. stor., klasicistická

 

Zaczernie -

Komplex farského kostola Narodzenia NMP: kostol 1803–1806; hrobová kaplnka Jędrzejowiczów 1885, oplotenie 1926.

 

Zadąbrowie -

Gréckokatolícka cerkva Zaśnięcia Bogurodzicy, drevená, postavená 1660, prestavaná od základov v XIX. stor., po 1947 rímskokatolícky kostol

 

Zagórz -

Farský kosstol Wniebowzięcia NMP, murovaný, z 2. štvrtiny XVIII. stor., barokový, svätyňa

Matki Bożej so vzácnym obrázkom Zwiastowania NMP z XVI. stor.

 

Zaklików -

Farský kostol  z XVI.–XIX. Stor.

 

Załęże -

Farský kostol św. Jana Chrzciciela, drevený z 1760–1883.

 

Zarcecze -

Rímskokatolícky farský kostol  św. Michała Archanioła, 1880–1895, proj. J. Zachariewicz.

 

Zasów -

Farský kostol św. Stanisława bpa z 1885

 

Zawada -

Farský kostol  z XVII. stor. (mariánska svätyňa)

 

Zgłobień -

Farský kostol,  murovaný, postavený v 1741

 

Zwierzyń -

Gréckokatolícka cerkva pw. Zmartwychwstania Chrystusa, murovaná, postavená v 2. pol. XVIII. stor., obnovená 1936, v súčasnosti rímskokatolícky kostol.

 

Żłobek -

Gréckokatolícka cerkva Narodzenia Bogurodzicy, drevená, postavená 1830, prestavaná 1855, od základov prestavaná 1977, v súčasnosti rímskokatolícky kostol

 

Żołynia -

Farský kostol św. Jana Kantego, murovaný z 1864–1886.

 

Żyznów -

Farský kostol Przemienienia Pańskiego, murovaný, z 1862

 

 

 


Kościoły i cerkwie  Euroregionu Karpackiego

 

Bardejov - Bazylika św. Idziego należy do najcenniejszych zabytków. Kilkakrotnie dokonywano w niej niewielkich zmian. Dzisiejszy kształt przedstawia szczytowe osiągnięcia późnego gotyku na terenie wschodniej Słowacji. Trójnawowa bazylika jest zakończona sieciowym sklepieniem, w bocznych nawach stropy są w kształcie sklepienia krzyżowego, a nad chórem znajduje się sklepienie gwiaździste. Wspaniałe jest wyposażenie wnętrza, gdzie zachowano 11 pierwotnych gotyckich skrzydłowych ołtarzów. Skrzydła są ozdobione malowidłami, pokazującymi życie świętego, któremu został ołtarz poświecony. Najcenniejszym ołtarzem jest ołtarz Narodzenia Pana, najcenniejszą rzeźbą kamienna Pieta, jedyna kamienna rzeźba w kościele. Najcenniejszym malowidłem jest Twarz Chrystusa.

 

Svidník -

Grecko-katolicka świątynia p. w. św. Paraskiewy – póżnobarokowa, poł. XVIII wieku

Gr.-kat. świątynia p. w. św. Matki Boskiej – klasycystyczny budynek z lat ok. Roku 1800

 

Stropkov - Najwanieszym zabytkiem jest gotycki, trójnawowy kościół z XIV wieku, który stanowił część Zamku Stropkowskiego. Dobudowana gotycka wieża kościoła jest zakończona renesansowym balkonem. System sklepienia kościoła jest sekundarny. W prezbiterium występuje późnogotyckie sklepienie sieciowe, a w nawach renesansowe krzyżowe.Wnętrze kościoła ma barokowy wystrój. Wczesnobarokowy ołtarz bogato zdobiony figurami i ornamentami, poświecony jest Najświętszemu Ciału Jezusa Chrystusa. Ołtarz główny w Stropkowie należy do najważniejszych układów architektonicznych na Słowacji.

W wnętrzu kościoła znajduje się kamienne pastoforium z XIV. wieku, chrzcielnica z XV. wieku oraz monstracja z pozłoconego srebra z roku 1527. Owalne drewniane mortuarium rodziny Peteowców pochodzi z drugiej połówy XVII. wieku. Na zewnętrznej ścianie kościoła jest osadzona renesansowa tablica z Immaculatą w chmurach, przed którą klęczy mężczyzna w zbroi ze złożonymi rękami i przy jego nogach leży herb rodziny Petey. Zabytek ten został zbudowany na zamówienie Jana Petheo z Gerszy w roku 1760.

 

Bodružal - Do grupy najstarszych cerkwi należy greko-katolicka cerkiew p. w. św. Mikulasza zbudowana w roku 1658. Podział na trzy pomieszczenia symbolizujący św. Trójcę jest podkreślony potrójną wieżą z gontem. Świątynia otoczona jest przez drewniane ogrodzenie. Uroku je dodaje prosty dach z gontu. Wewnętrzny wystrój jest barokowy. Pomalowany na kolory biały i złoty ikonostas z tematami z Nowego Testamentu pochodzi z końca XVIII wieku. Namalowany został na pierwotnym ołtarzu, który jest schowany na drugiej stronie ikonostasu. Zachowane są fragmenty malowidła ściennego z XVIII wieku pokazujące Sąd Ostateczny oraz Golgotę.

 

Miroľa - Zrębowa cerkiew Św. Bogurodzicy została zbudowana w roku 1770. Wieże i regularne czworoboczne kopuły zakończone są makówkami z ślepymi tamburami i krzyżami. Brama wejściowa kolumnowej konstrukcji posiada wieżę z gontowym dachem. Cerkiew jest pokryta drewnianą obudową z tego powodu nawa i babiniec wyglądają na pozór jako jedno pomieszczenie. Ikonostas został zrealizow wykonany według zasad ikonograficznych zasad. Cztery dolne ikony tzw. lokalny rząd: Bogurodzica, Chrystus, Pokrowa i św. Mikołaj są namalowane na drewnie w złotym odcieniu. Pochodzą z XVIII. wieku. W środkowym rządzie pokazane są tematy z życia poddanych (pasterze i kobiety w typowych miejscowych strojach).

 

Príkra - Drewniana zrębowa cerkiew p. w. Archanioła Michała została zbudowana w 1777 roku. Jej fundatorem był Joan Skrjawskij kantor i nauczyciel z Prikrej. Sama wieża i trzypoziomowe czworoboczne kopuły zakończone są małymi cebulkami i kutymi krzyżami. Dach i wieże pokryte zostały gontem, zręb i dwie górne piętra są pokryte deskami i listwami. Ikonostas i ołtarz przedstawia polichromowaną architekturę z czteroma rządami ikon i carskimi drzwiami pochodzącymi z drugiej połowy XVIII wieku. Na ołtarzu zdobionym ludowym rokajem znajduje się tabernakulum i ikona „Ukrzyżowanie”.

 

Nižný Komárnik - Według projektu architekta Syczynskiego została w 1938 roku zbudowana cerkiew Pokrowa Matki Boskiej. Zrębowa budowla o jednej nawie została zbudowana na wyższych fundamentach. To przykład powtarzającego się typu świątyni o trzech pomieszczeniach. Nad nawą się znajduje oktogonałna kopuła. Na kopułach znajdują się szpiczaste wieżyczki. Swoim zewnętrznym kształtem odróżnia się od innych zabytków lemkowskich i raczej jest podobna do bojkowskiej sakralnej architektury ludowej. Ikonostas nie pochodzi z cerkwi tej i dlatego apostołowie i prorocy zostali ustawieni pod kopułę.

 

Hunkovce - Zrębowa cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy z trzema pomieszczeniami w Hunkowcach została zbudowana na niskich kamiennych fundamentach pod koniec XVIII wieku. Wieże i wznoszące się kopuły pokryte gontem zakończone są przez makówki i cebulki z ornamentalnie zdobionymi krzyżami. Brak ikonostasu i innej pierwotnej dekoracji. W cerkwi nie odbywają się już nabożeństwa i obiekt stanowi ekspozycję muzealną.

 

Dobroslava - W roku 1705 została zbudowana cerkiew p. w. św. Paraskiewy. Pierwotny kształt budowy o trzech pomieszczeniach został zmieniony po dobudowaniu dwóch kaplic w 1932 roku. Plan krzyża został zachowany. Wieża i kopuły wznoszące się nad świątynią i nawą zakończone są przez banie, obite pionowo deskami i listwami i pokryte gontem. Najważniejszym elementem wystroju wnętrza jest ikonostas i ikony pochodzące z XVIII wieku z tematami Nowego Testamentu. Św. Paraskiewa jest patronką dziewcząt, narzeczonych i szczęścia rodzinnego. Ikona z drugiej połowy XVII wieku ukazuje fragmenty z jej życia. Wnętrze jest uzupełnione innymi cennymi elementami artystycznymi.

 

Šemetkovce - Drewniana zrębowa cerkiew z trzema pomieszczeniami została zbudowana w roku 1752. Kopuły nad świątynią i nawą ułożone na dwóch terasach są zakończone stożkowatymi wieżami z kutymi krzyżami i pokryte gontem. Obok niej się znajduje samodzielna nowsza drewniana dzwonnica słupowej konstrukcji z dachem pokrytym gontem. Cerkiew została poświęcona Archaniołowi Michałowi, który jest obrońcą ludności. Z mieczem w ręce walczy przeciw siłom z piekła. Tradycyjny ikonostas złożony jest z czterech rządów ikon pochodzących z różnych okresów. Barokowa drewniana architektura złożona z czterech rządów i carskich drzwi pochodzi z okresu budowy cerkwi. W świątyni znajdują się fragmenty malowideł ściennych i kilka cennych ikon: Bogurodzica z 14 prorokami i dwoma aniołami z XVIII. wieku, Golgota z XVI. wieku i ikona Św. Mikulasza pokazująca jego życie z XVII. wieku.

           

Ladomírová - Zrębowa cerkiew p.w. Michała Archanioła została zbudowana bez użycia gwoździ w roku 1742. Zewnętrzny podział budowli na trzy części jest podkreślony trzema wieżami z dachem pokrytym gontem i dekoratywnie zdobionymi kutymi krzyżami. Koło cerkwi znajduje się dzwonnica o słupowym kształcie pokryta deskami. Areał został otoczony przez zrębowy płot z interesującą bramą. Za ikonostasem z XVIII wieku znajduje się główny ołtarz z słupową architekturą i centralną ikoną Miłosiernej Bogurodzicy. Posiada owalne słupy owinięte winną latoroślą. Podobnie został zrealizowany boczny ołtarz z ikoną Piety. Ikony na ikonostasie pochodzą od różnych autorów. Na ikonie Ostatnia Wieczerza w samym środku ikonostasu znajduje się aż trzynaście uczniów z Chrystusem.

 

Krajné Čierne - Cerkiew Św. Bazyla Wielkiego  została zbudowana w 1730 r. Jest to zrębowa budowla z wieżą częściowo samodzielną i częściowo połączoną z konstrukcją obiektu. Szerokość nawy jest taka sama jako szerokość babińca, chociaż są to dwie samodzielne, funkcjonalne i konstrukcyjne kompleksy. Jest to niezwykły podział budowli. Wieża i kopuły zakończone są stożkowatymi wieżyczkami i kutymi krzyżami. Do cerkwi należy również drewniany belkowy plot pokryty gontem. W cerkwi się nachodzą tylko ikony lokalnego zakonu. Barokowy ikonostas, polichromowany drzeworyt z ikonami pochodzi z XVIII wieku. Wykonany jest w nietypowy sposób. Posiada tylko dwoje drzwi. Ikony z tematyką Nowego Testamentu namalowane na drzewie pochodzą z XVII wieku.

 

Korejovce - Drewniana cerkiew Pokrowa p.w. Przenajoewiętej Bogurodzicy została zbudowana w roku 1764. Na płytkich kamiennych fundamentach stoi zrębowa budowla o trzech pomieszczeniach. Wieża, dach nad nawą i świątynią zakończone są cebulkami z pięknie kutymi krzyżami. Obok cerkwi się znajduje drewniana dzwonnica z trzema dzwonami. Jeden pochodzi z roku 1769 i posiada napis i rzeźbię św. Rodziny, drugi z roku 1771 z dekoracją krzyża, pod którym jest Matka Boska Bolesna, Św. Trójka i napis, trzeci z roku 1835 z dekoracją listów dębu i napisem. Ikonostas nie jest kompletny, zachowane są tylko fragmenty. Część ikon z XVII. i XVIII. wieku pochodzi z ikonostasu cerkwi Św. Michała w Krajnej Bystrej, który nie został zachowany. Carskie wrota są bogato zdobione rzeźbą z roślinnym ornamentem i malowidłem z postaciami ewangelistów.

 

Potoky - Drewniana cerkiew p. w. Św. Paraskiewi  została zbudowana w roku 1773. Drewniana zrębowa budowla z trzema pomieszczeniami złożona jest z pomieszczenia z ołtarzem, głównej nawy i części pod wieżą. Pokryta jest walbowym dachem z gontem. Nad wieżą i dachem są barokowe cebulki pokryte gontem. Zakończone są dekoratywnie kutym żelaznym krzyżem. Cerkiew jest otoczona niskim kamiennym murem. Obok cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica o słupowej konstrukcji. W dzwonnicy znajduje się dzwon pochodzący z roku 1839 z sygnaturą Pavla Sznitca. W cerkwi są zachowane fragmenty malowidła ścienne przeważnie z roślinnym ornamentem. Najważniejszym elementem wystroju cerkwi jest ikonostas z roku 1773, drewniana konstrukcja z trzema szeregami i z carskimi wrotami w środku zdobiona bogatym drzeworytem, która jest kolorowo polichromowana. Interesujące są także inne ikony, drewniane oewieczniki inne przedmioty służące podczas nabożeństw.

 

Svidník - W świdnickim skansenie jest cerkiew p.w. Św. Paraskiewy zbudowana w roku 1766, która została przeniesiona z Nowej Polianki. W roku 1961 została z powodu destrukcji zdemontowana i zrekonstruowana według ścisłej dokumentacji. Jest to typowy wariant łemkowskiej cerkwi z trzema wieżami i pomieszczeniami. W cerkwi się po wyświeceniu w roku 1993 odbywają okazjonalne nabożeństwa. Ściany pierwotnego wnętrza zostały dekorowane malowidłami ściennymi. Ikonostas dzielący nawę i świątynię pochodzi z XVIII. wieku i został osadzony dodatkowo.

 

Frička - Greko-katolicka cerkiew p. w. Św. Michała Archanioła o trzech pomieszczeniach została zbudowana w XVIII wieku. Przebudowana została w roku 1829. Odnowiona w latach 1933 i 1971. Wystrój wnętrza pochodzi przeważnie z XIX. i XX. Wieku. Starze są tylko niektóre ikony. Ikonostas składa się z ikon z dwóch różnych okresów. Część pochodzi z okresu budowy cerkwi. Druga część pochodzi z końca XIX. wieku, z okresu rekonstrukcji cerkwi. Zachowane są tematy namalowane na przedziału pod głównymi ikonami z XVIII. wieku.

 

Jedlinka - Cerkiew obrony Matki Boskiej  z tarasowymi trzema wieżami posiada kwadratową świątynię, nawę i babiniec, który jest tak samo szeroki jako zręb nawy. Zbudowana została w roku 1763. W cerkwi jest zachowane niśmal całe pierwotne wnętrze i ikony z starszego barokowego ikonostasu z roku 1744. Ikony są bogato zdobione i polichromowane. Rokokowy ikonostas z okresu budowy cerkwi należy do najcenniejszych i najbardziej kompleksowych na Słowacji.

           

Kožany - Cerkiew p. w. Święta Spotkania Pana z Simeonem stanowi typ budowli sakralnej z trzema pomieszczeniami i kwadratową świątynią. Pochodzi z końca XVII. wieku. W wnętrzu się nachodzi bogaty kompleks malowideł ściennych z tematami z Starego i Nowego Testamentu z lat 1793-1797. Tematy biblijne zostały tutaj połączone z charakterystycznymi problemami miejscowych mieszkańców.

           

Krivé - Na miejscu starszego obiektu została w roku 1826 zbudowana zrębowa greko-katolicka cerkiew Św. Łukasza z trzema miejscowościami. Podczas rekonstrukcji został zbudowany nowy dach. Z tego powodu brak trzech wieży typowych dla lemkowskie budowle tego regionu.Wnętrze jest tworzone zabytkami przeważnie z okresu budowy cerkwi. Zachowano nawet kilku cennych ikon z starszego obiektu z końca XVI. wieku. Również ikonostas pozostaje z cennych ikon z różnych okresów XVII. i XVIII. wieku z dwiema królewskimi drzwiami.

           

Lukov - Zrębowa cerkiew z trzema pomieszczeniami p. w. Św. Koźmy i Damiana stoi na kamiennych fundamentach. Zbudowana została w latach 1708-1709. Jako jedyna na Słowacji posiada piwnicę. Główne części obiektu zakończone są trzema wieżami z oryginalnie profilowanymi żelaznymi krzyżami. Wnętrze jest przeważnie barokowe i pochodzi z XVIII wieku. Znajdują się tutaj również cenne ikony z XVI. i XVII. wieku. Najcenniejszą częścią wystroju jest ikonostas składający się z dwóch części. Dolna pochodzi z roku 1736 i górna z drugiej połowy XVIII. wieku. Koncypowany jest według zasad ikonograficznych, lecz autor podkreślił środkową część z postaciami apostołów oraz centralnym obrazem Chrystusa Arcykapłana.

 

Tročany - Greko-katolicka zrębowa cerkiew Św. Łukasza Ewangelisty posiada trzy pomieszczenia z dwiema wieżami. Zbudowana została na kamiennych fundamentach w roku 1739. Wystrój wewnętrzny jest rozmaity. Ikonostas pozostaje z kilku części. W dolnym rzędzie znajdują się ikony malowane temperą na drewnie pochodzące z końca XVII wieku.

 

Hervartov - Rzymsko-katolicki kościół z czerwonego świerka p. w. Św. Franciszka z Asyżu pochodzi z XV wieku. Stanowi najstarszy typ drewnianego kościoła na Słowacji. Kościół składa się z poligonalnego prezbiterium nawy, zakrystii i wieży z przedsienią. Wnętrze jest bogato zdobione malowidłami ściennymi i uległo kilku zmianom. Główny ołtarz pochodzący z lat 1460-1470, z wyobrażeniem Matki Boskiej, Św. Katarzyny i Św. Barbary został w latach 1985-1990 odrestaurowany w pierwotnej wersji.

           

Cerkiew p. w. Trzech Króli została zbudowana w roku 1766 w miejscowości Zboj. Od roku 1967 znajduje się w Muzeum Architektury Ludowej w Bardejowskich Kupeloch. Stanowi zrębową budowlę z trzema pomieszczeniami i trzema wieżami. Należy do niej również kompletny rokokowy ikonostas i ikony przeniesione wraz z cerkwią. Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy, zrębowa budowla z trzema pomieszczeniami i kwadratową świątynią została zbudowana w roku 1730 w miejscowości Mikulaszowa. W roku 1931 została przeniesiona do Bardejowskich Kupeli. Jest jednym z mała kościołów pomalowanych na zewnątrz. Na wieży jest namalowany dekoratywny zegar.

 

Blizno -

Gotycki kościół drewniany – zabytkowy drewniany zespół kościelno-plebański: kościół z XV–XVII w. z bogatym wyposażeniem wnętrza i unikalną polichromią, wikarówka XVII–XVIII w.,dawna szkoła paraf. z XIX w., dawny szpital ubogich z XIX w. i spichlerz z XIX w. Świątynia stanowi jeden z najcenniejszych obiektów średniowiecznej drewnianej architektury sakralnejw Polsce.

 

Haczów -

Drewniany kościół pw. NMP i św. Michała Archanioła datuje się na I poł. XV w. W 1494 jego wnętrze ozdobiono monumentalną polichromią. W czasie najazdu tatarskiego w 1624 świątynia została uszkodzona, a następnie odnowiona i rozbudowana. Największa gotycka drewniana świątynia w Polsce.

 

Baligród -

Cerkiew gr.-kat. pw. Zaśnięcia NMP, murowana z 1827.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (dawny paraf.), murowany, z 1877–79.

 

Bałucianka -

Cerkiew filialna gr.-kat., pw. Zaśnięcia Matki Bożej, od 1946 kościół rzym.-kat., drewniana, zbudowana zapewne XVII w., odnowiona 1820. W świątyni zachował się ikonostas z XVII/XVIII w. (zestawiony z dwóch) oraz rokokowy ołtarz główny z 1783.

 

Baranów Sandomierski -

Kościół paraf. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela,

murowany, z 1607, restaur. 1850, dobudowa 2 kaplic: 1860–62 i 1877–82.

 

Besko -

Zespół kościoła paraf. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego: kościół drewniany z 1755, z fundacji Jerzego Wandalina Miniszcha, przedłużony 1893, otoczony murem z kamienia z 1 poł. XIX w., dzwonnica murowana z 1841, plebania murowana z 1755, przebud. k. XIX w., spichlerz murowany, 1. poł. XIX w.

 

Bieliny -

Zespół kościoła paraf. pw. św. Wojciecha:kościół murowany, zbud. 1763–70, dzwonnica murowana z 2. poł. XIX w., oraz plebania murowana z 1885, ogrodzenie z dwiema bramkami, murowane, 2. poł. XIX w.

 

Bieżdziedza -

Kościół paraf. pw. Trójcy Świętej, murowany

z kamienia, zbud. w poł. XV w., gruntownie remont. i przebud. Po 1870.

 

Blażowa -

Kościół paraf. pw. św. Marcina i Mikołaja, murowany, wzniesiony 1896–1900 wg proj. Jana

Sas-Zubrzyckiego, na miejscu wcześniejszego.

 

Boguchwała -

Kościół pw. św. Stanisława bpa (dawny paraf.), murowany, wzniesiony 1727–29 z fundacji

Jerzego I. Lubomirskiego, późnobarokowy, 1903 dobudowa kruchty.

 

Bonarówka -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. Matki Boskiej Opieki (Pokrow), drewniana, z 1841 (z wykorzystaniem

elementów wcześniejszej cerkwi), k. XIX w. dostawiono wieżę, 1898 polichromie (Paweł Bogdański), obecnie filialny kościół rzym.-kat.

 

Borchów -

Cerkiew gr.-kat. paraf. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, drewniana, zbud. XVIII w., przebud. 1913, obecnie kościół rzym.-kat. Filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Obok dzwonnica murowana, XIX/XX w.

 

Bóbrka -

Kościół paraf. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany, 1905, wg proj. Teodora Talowskiego, neogotycki.

Brzeziny -

Zespół kościoła paraf. pw. św. Mikołaja: kościół drewniany z k. XV w. (1501 konsekracja),

wielokrotnie odnawiany, 1933 rozbud. (wbudowano transept). Pierwotnie późnogotycki,

z późnorenesansową polichromią figuralno-ornamentalną, wyposażenie późnobarokowe i rokokowe;dzwonnica drewniana, XVII w., zmiana formy dachu 1772; plebania murowana, 1914.

 

Brzeżawa -

Cerkiew gr.-kat. pw. Michała Archanioła, drewniana, z 1843, figuralno-ornamentalna polichromia z k. XIX w., obecnie kościółrzym.-kat.

 

Brzostek -

Kościół paraf. pw. Podniesienia Krzyża Świętego, murowany, 1814–16.

 

Bystre -

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła, drewniana, z 1902, po 1951 opuszczona i zdewastowana,

ostatnio odrestaurowana.

 

Chmielnik -

Kościół paraf. pw. św. Bartłomieja Apostoła, murowany, zbud. 1742, rozbudowany 1890,

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

 

Chotylub -

Cerkiew gr.-kat. pw. Opieki NMP, drewniana, z 1888, obecnie kościół rzym.-kat.

Pozostałości parku z XIX w.

 

Chotyniec -

Cerkiew gr.-kat. pw. Narodzenia NMP, drewniana, wzniesiona w 1613–1615, zaliczana do najstarszych obiektów tego typu w Polsce. Wewnątrz polichromia z 1772 , ikonostas

o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Wystrój wnętrza z XVII i XVIII w. Obok cerkwi drewniana

dzwonnica.

 

Chyrowa -

Cerkiew gr.-kat. pw. Matki Boskiej Opieki, drewniano-murowana, zbud. 1780 (z wykorzystaniem

murowanego prezbiterium z 1706), obecnie kościół rzym.-kat.

 

Chłopice -

Cerkiew drewniana, z 1761, od 1788 kościół rzym.-kat., w 1958–1960 częściowo przebudowany

i konserwowany. Obok drewniana dzwonnica z 1761, odnowiona w 1877.

 

Cieszanów -

Kościół paraf. pw. św. Jerzego, murowany, pocz. XIX w.

Cerkiew gr.-kat., murowana, z 1900.

 

Cmolas -

Kościół szpitalny pw. Przemienienia Pańskiego, drewniany, zbud. w 1646 z fundacji ks. Wojciecha Borowiusza, 1674 konsekrowany, odnow. 1735 i ok. 1930, wyposażenie barokowe, polichromia z ok. 1735.

 

Czarna -

Cerkiew paraf. pw. św. Dymitra, drewniana, z 1834, od 1951 kościół rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (zachowany ikonostas).

 

Czarnorzeki -

Cerkiew murowana, z 1921 (ikonostas z 1932), obecnie kościół rzym.-kat.

 

Czudec -

Zespół kościoła paraf. pw. Świętej Trójcy: kościół murowany, zbud. z fundacji Józefa Grabieńskiego 1713–21, dobud. kaplicy płn. 1721– 34, wystrój wnętrza XVIII-wieczny; mur z 1752 z 2 barokowymi bramkami i wnękami na stacje Męki Pańskiej; plebania murowana z ok. 1908.

Kościół filialny pw. św. Marcina, murowany,1692.

 

Dąbrówka -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Onufrego, drewniana, zbud. 1869–75, obecnie kościół rzym.-kat.

 

Desznica -

Cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika, murowana, zbud. 1790, klasycystyczna, odnawiana 2. poł. XIX w., od 1945 kościół rzym.-kat.

 

Dębica -

Kościół paraf. pw. śś. Jadwigi i Małgorzaty, murowany, zbud. 1550–1560, pierwotnie gotycki,

przebudowany i rozbudowany na przeł. XIX/XX w. Obok dzwonnica murowana, z 1839.

 

Dębowiec -

Kościół paraf., pw. św. Bartłomieja Apostoła, murowany, z 1842, klasycystyczny.

Kościół i klasztor ks. ks. Saletynów – sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej z 1910.

 

Domaradz -

Kościół pw. św. Mikołaja (dawniej paraf.), drewniany, z 2 poł. XV w., polichromia z 1887(należy do najstarszych drewnianych kościołów w Polsce), obok dzwonnica drewniana.

 

Dubiecko -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, murowana, 1928, 2004 przejęta

przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, obecnie Kresowy Dom Sztuki.

 

Dukla -

Zespół kościoła paraf. pw. św. Marii Magdaleny: kościół murowany, 1765–79, z cennym okokowym wyposażeniem z XVIII w. Wielokrotnie remontowany; dzwonnica murowana, 2. poł. XVIII w.; mur ogrodzeniowy z kamienia; starodrzew.

 

Dynów -

Zespół kościoła paraf. pw. św. Wawrzyńca: kościół murowany z 1604–1617; dzwonnica murowana z k. XVIII w., nadbudowana 1919; bramka murowana z XVII w., uzupełniona 1894; ogrodzenie murowane, z k. XIX w.

 

Dzikowiec -

Kościół paraf. pw. św. Mikołaja, murowany, z 1816, klasycystyczny.

 

Dzików Stary -

Kościół paraf. pw. św. Mikołaja, murowany, z 1816, klasycystyczny.

 

Frysztak -

Kościół paraf. pw. Narodzenia NMP, murowany, zbud. 1927 wg proj. S. Majerskiego.

 

Gawłuszowice -

Kościół paraf. pw. św. Wojciecha, drewniany, modrzewiowy, zbud. 1677 z fundacji braci Maksyma,Hieronima i Michała Sieciecha Ossolińskich, polichromia ornamentalna 1924 (Vlastimil Hoffman); plebania z 1863; dzwonnica murowana z 1871, figura Matki Bożej Różańcowej z 1890.

 

Głogów Małopolski -

Kościół paraf. pw. Trójcy Świętej, mur., z 1879.

 

Gogołów -

Kościół paraf. pw. św. Katarzyny, drewniany, z 1672, wyposażenie z XVII i XVIII w.

 

Golcowa -

Kościół paraf. pw. św. Barbary i Narodzenia NMP, drewniany, z 2. poł. XV w., remontowany

XVIII w., gruntownie przebudowany 1885–87, wyposażenie późnobarokowe.

 

Gorajec -

Cerkiew gr.-kat., pw. Narodzenia NMP, drewniana, zbud. 1586, przebudowana 1816, 1835,1903.

 

 

Górzanka -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Paraskewy, drewniana, z 1838, odnowiona w 1912, od 1970 kościół paraf. rzym.-kat. Na ścianach i stropach polichromie iluzjonistyczno-figuralne z 1912. Obok dzwonnica murowana, parawanowa, zbud. 2. poł. XIX w.

 

Grabownica Starzeńska -

Zespół kościelno-plebański: kościół murowany, 1913–1926; plebania, 4. ćw. XIX w.; organistówka,

2. poł. XIX w.; stodoła plebańska, 1. poł. XIX w.

 

Grodzisko Dolne -

Kościół paraf. pw. św. Barbary, murowany z ok. 1700, rozbud. i przekształcony 1857–67.

 

Gwoździanka -

Cerkiew filialna gr.-kat. pw. śś. Kosmy i Damiana,

drewniana, zbud. 1. poł. XIX w., obecnie kościół rzym.-kat.

 

Harklowa -

Kościół pw. św. Doroty i Niepokalanego Serca NMP, murowany, zbud. 1894–1896 wg

planów arch. T. Talowskiego, obok dzwonnica murowana z 1935.

 

Hawłowice -

Cerkiew gr.-kat. z 1683, restaurowana 1863, w latach 70. XX w. remont kapitalny.

 

Hłomcza -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. Soboru Bogurodzicy z 1859, po 1946 kościół rzym.-kat., cerkiew

prawosławna; obecnie cerkiew gr.-kat.

 

Hołuczków -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Paraskewii, drewniana, z 1858, remont. 1902–08, 1969, od 1946 kościół rzym.-kat.

 

Humniska -

Kościół paraf. pw. św. Stanisława bpa, drewniany, z 1409, częściowo przekształcony i rozbudowany w k. XIX w. (przedłużenie nawy, dobudowa kaplic bocznych). Plebania z 1907.

 

Hyżne -

Zespół kościoła paraf. pw. Narodzenia NMP: kościół, murowany, późnobarokowy z 1727–

1729, przebud. 1913–14 przez Zygmunta Hendla, sanktuarium maryjne; dzwonnica murowana,

k. XIX w.; kaplica pielgrzyma, murowana, ok. 1934; zespół kapliczek Drogi Krzyżowej, murowane, 1932; wikarówka murowana 1913–15; pozostałości fortyfikacji ziemnych XV–XVII w.

 

Iwonicz -

Kościół paraf. pw. Wszystkich Świętych, drewniany, wzniesiony w latach 60. XV w.

(1464 ?) z fundacji Marcina Iwonickiego.

 

Iwonicz -Zdrój -

Kościół paraf. pw. św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych, drewniany, wzniesiony

w 1895, z fundacji rodziny Załuskich, o cechach neogotyckich.

 

Jabłonka -

Kościół paraf. pw. Matki Bożej Częstochowskiej, drewniany, zbud. 1936–39 wg proj. B.Tretera, w stylu zakopiańskim.

 

Jaćmierz -

Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, uposażony 1640–50, konsekrowany

1664, częściowo spalony 1737, przebud. 1760.

 

Jarosław -

Kościół paraf. pw. Świętego Ducha, murowany, 1689, częściowo przebudowany 1796.

Cerkiew z XVIII w., greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, 1724–1746, przebudowana 1910–1912. Dzwonnica murowana i budynek gosp. z XIX w. Świątynia gruntownie odrestaurowana.

 

Jasień -

Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, murowany, z 2. ćw. XVIII w., sanktuarium maryjne.

Dzwonnica murowana, współczesna kościołowi.

 

Jasielnica Rosielna -

Kościół paraf., drewniany, wzniesiony w 1770.

 

Jasło -

Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, murowany z kamienia, zbud. w 1446, kilkakrotnie

przebudowywany (dobud. kaplic – św. Anny i NMP, kruchty – 1793), 1883 restaurowany,

1947–56 odbudowany po zniszczeniach z 1944. Na dzwonnicy dzwon „Urban”

(A.D. 1613), zapewne z dawnego kościoła Karmelitów.

Kościół pw. Serca Pana Jezusa i Nawiedzenia NMP i klasztor ss. Wizytek, w ogrodzie klasztornym kaplica murowana przebudowana z prochowni austriackiej z 1857.

 

Jaśliska -

Kościół paraf. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, murowany, zbud. 1724–32 staraniem

bpa przem. A. Fredry, późnobarokowy, rozbud. 1912. Sanktuarium maryjne – obraz Matki Bożej

Królowej Nieba i Ziemi.

 

Jodłówka -

Zespół kościoła paraf. pw. Matki Bożej Jodłowieckiej (sanktuarium maryjne): kościół murowany,

1786; kaplica (kościółek) murowana, 2. poł. XVIII w., k. XIX w.; kapliczka – studnia,

murowana, pocz. XX w.; plebania drewniana, XIX/XX w.

 

Jurowce -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Jerzego, drewniana z 1873, od 1946 kościół rzym.-kat.

pw. św. Piotra i Pawła. Obok dzwonnica murowana z 1905.

 

Kamień  -

Kościół paraf. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany, wzniesiony 1891–1900 wg proj. Teodora Talowskiego, neogotycki, wyposażenie neogot.

 

Kańczuga -

Kościół paraf. pw. Michała Archanioła, murowany, ok. 1605, dobudowa kaplic 1612 i 1660,

wzmocniony szkarpami 1870, przebud.1924–1928 wg proj. arch. w. Rawskiego. Wystrój

wnętrza barokowy.

Cerkiew gr.-kat. pw. Opieki NMP, murowana, z XVII w. (1643 ?), restaur. XIX w., przebud.

i dobud. Kruchty 1909–1910

 

Klimkówka -

Kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła, drewniany, z 1854, wzniesiony przez Floriana

Weisa, remont. 1898, rozbud. 1906, wyposażenie późnobarokowe ze starego kościoła z ok. 1700.

Kościół pw. Świętego Krzyża, drewniany, z 1868, na miejscu starego z 1639, odnowiony

1938. Sanktuarium – krucyfiks słynący łaskami.

 

Kolbuszowa -

Kościół paraf. pw. Wszystkich Świętych, murowany, 1750, przebudowany i rozbudowany

1929–35 wg proj. Bronisława Wiktora, polichromia 1955–58.

 

Kolaczyce -

Kościół paraf. pw. św. Anny, murowany, zbud. 1903–06 wg proj. arch. Stanisława Majerskiego,

neogotycki.

 

Korczyna -

Kościół paraf. pw. Matki Bożej Królowej Polski, murowany, zbud. 1910–14 wg proj. T. Majerskiego, neogotycki.

 

Kosina -

Kościół filialny pw. św. Sebastiana, drewniany, z 1737, na miejscu starszego, odrestaurowany

w 1980, pierwotny wystrój wnętrza.

 

Kostarowce -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Szymona Słupnika, drewniana, z 1872 (ikonostas współczesny

cerkwi), obecnie kościół rzym.-kat.

 

Kotań -

Cerkiew gr.-kat. pw. śś. Kosmy i Damiana, drewniana, zbud. 1782, przebud. 1841, obecnie

kościół rzym.-kat.; ogrodzenie i brama, 1.ćw. XVIII w., 1962–63 generalna rekonstrukcja.

Na teren wokół cerkwi zwieziono (Olgierd Łotoczko) 22 nagrobki – jako zalążek tzw. lapidarium

kamiennej sztuki łemkowskiej (z lat 1875–1925).

 

Kozłówek -

Kościół filialny pw. św. Doroty, murowany, z 1877, na miejscu starszego, drewnianego

(barokowy prospekt organowy z XVII/XVIII w.).

 

Krasiczyn -

Zespół kościoła paraf. pw. śś. Barbary i Marcina: kościół murowany, z 1760; dzwonnica murowana,

1760; ogrodzenie murowane, 1794.

 

Krasne -

Zespół kościelno-plebański: dawny kościół paraf., murowany, zbud. 1720–45, rozbudowany

w 2. poł. XIX w., plebania murowana z 1905.

 

Krempna -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. śś. Kosmy i Damiana, drewniana, z 1780, po 1945 kościół rzym.-kat.

 

Krosno -

Kościół farny – bazylika mniejsza pw. Świętej Trójcy, murowany, zbud. w 3. tercji XV w. z wykorzystaniem reliktów poprzedniego, gotycki, rozbud. XV/XVI w. – dobud. 2 kaplice boczne, odbud. 1641–46 jako manierystyczny, 1899–1910 restauracja i regotyzacja bryły kościoła (wg proj. Tadeusza Stryjeńskiego); obok dzwonnica murowana, zbud. 1637–51, (wewnątrz m.in. dzwon „Urban” z 1639); plebania murowana, zbud. 1634–35, połączona od zach. z dzwonnicą, gruntownie przebud.1896.

 

Krościenko -

Cerkiew paraf. pw. Narodzenia NMP, drewniana, z 1794, od 1971 kościół rzym.-kat., obok dzwonnica drewniana z XIX w., pozostałości cmentarza ewangelickiego z k. XIX w. (kolonia Obersdorf) i greckiego z lat 50. XX w.

 

Królik Polski -

Kościół paraf. pw. Narodzenia NMP i św. Wacława, drewniany, zbud. 1751 lub 1754 z fundacji biskupa przem. Wacława H. Sierakowskiego.

 

Królik Wołoski -

Cerkiew gr.-kat. pw. św. Mikołaja, murowana, zbud. 1843–45, uszkodz. 1944, obecnie w ruinie.

 

Kruhel Wielki -

Cerkiew gr.-kat. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, drewniana, zbud. Przed 1630, 1884 przebudowana; dzwonnica drewniana z XVIII w., starodrzew.

 

Krzeczowice -

Kościół, drewniany, zbud. z fundacji J. Kowalskiego przed 1793; od pocz. XIX w. cerkiew

gr.-kat. pw. św. Mikołaja, po 1945 ponownie kościół rzym.-kat.

 

Krzemienica -

Zespół dawnego kościoła paraf.: kościół pw. św. Jakuba Starszego, drewniany z ok. 1750,

konsekrowany 1754, remont. 1827 (pokryty gontem); dzwonnica drewniana z XVIII w. (ok.

1750); kostnica drewniana z XIX w. (zapewne 1827); ogrodzenie drewniane, 1827.

Krzeszów -

Zespół kościoła paraf.: kościół pw. Narodzenia NMP, drewniany, zbud. XVIII w.; dzwonnica

drewniana, 1898; kaplica drewniana, 1. poł. XIX w.; plebania drewniana, k. XIX w.; wikarówka

drewniana, ok. 1932.

 

Krywcza -

Zespół kościoła paraf.: kościół pw. Narodzenia NMP, murowany, 1625, barokowy, przebud.

1760; dzwonnica murowana, k. XVIII w.; plebania murowana, k. XIX w.

Zespół cerkwi paraf.: cerkiew gr.-kat. pw. Narodzenia NMP, murowana, 1841, ob. nieużytkowana;

plebania murowana, k. XIX w.

 

Kulno -

Cerkiew gr.-kat., pw. św. Michała Archanioła,

dawna paraf., murowana, zbud. 1872, obecnie użytkowana przez dwie parafie: prawosławną

i rzym.-kat.; pozostałości ikonostasu z XX w.

 

Kuryłówka -

Zespół kościoła paraf. pw. św. Józefa: kościół murowany, zbud. 1749–1751 jako kaplica dworska,

1841 przedłużona nawa, 1903 dobudowa kaplic i kruchty, od 1912 parafia dla kolonistów

austr. w Tarnawcu; dzwonnica murowana z 1903; plebania murowana, przebudowana

z dawnej oficyny dworskiej po 1912; spichlerz plebański, drewniany, zbud. po 1912.

Zespół cerkwi paraf. gr.-kat. pw. św. Mikołaja:

cerkiew murowana, zbud. 1896, obecnie kościół filialny rzym.-kat. pw. śś. Piotra i Mikołaja;

dzwonnica murowana 1912.

 

Kuźmina -

Cerkiew gr.-kat. pw. św. Dymitra, drewniana, zbud. 1814, po 1947 kościół filialny rzym.-kat.

 

Lesko -

Kościół paraf. pw. Nawiedzenia NMP, murowany, zbud. ok. 1530 z fundacji Piotra Kmity,

późnogotycki, przebud. poł. XVIII w., wyposażenie barokowe.

 

Leszno -

Cerkiew pw. św. Bazylego Wielkiego, drewniana, zbud. 1737 na miejscu starszej, wielokrotnie

remontowana, od 1957 kościół rzym.-kat.

 

Leżajsk -

Zespół kościoła farnego (paraf.): kościół pw. Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych, murowany,

zbud. 1606–16 z fundacji ks. Feliksa Skaryszewskiego, powiększony i przebud. ok. poł. XVIII w.

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. Zaśnięcia NMP, zbud. 1828–1832, obecnie kościół filialny

rzym.-kat., obok dzwonnica murowana, kaplica św. Jozefata, murowana, wokół mur – z 1923.

 

Liskowate -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. Narodzenia NMP, drewniana, z 1832, od 1974 kościół rzym.-kat.

 

Lubaczów -

Kościół konkatedralny pw. św. Stanisława, murowany, 1889–99.

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Mikołaja bpa, murowana, 1883 (proj. Wasyl Nahirnyj), obecnie

kościół rzym.-kat.

 

Lubla -

Kościół paraf. pw. św. Mikołaja, drewniany, z ok. poł. XV w. lub przeł. XV/XVI w., 1611 przebudowany, k. XVIII w. remontowany i rozbudowany (dostawiono wieżę), odrestaurowany.

 

Lutcza -

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP (dawny paraf.), drewniany, z 1464, rozbud.1

poł. XVI w. (dobud. zakrystii), dobud. Wieży 1 poł. XVII w., przebud. po 1722, niegdyś posiadał

charakter obronny. Obok dzwonnica murowana, z ok. poł. XIX w.; pozostałości założenia

obronnego z XV w. (relikty wału i fosy) oraz starodrzew, XIX w.

 

Łańcut -

Zespół kościoła farnego: kościół pw. św. Stanisława (do 1635 pw. św. Barbary), murowany,

1488, zbór ewangelicko-augsburski 1549–1630, rozbud. k. XVI, spalony przez wojska Rakoczego

1657, przebud. i grunt. rozbud. (zmiana fasady, dobud. wieży, powiększenie we wszystkich

kierunkach, bud. mauzoleum Potockich), 1894–1900 – proj. arch. Teodor Talowski, proj.

wieży arch. lwowski Krzyczkowski (?), (cudami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej); plebania murowana, 1841–46, na terenie dawnego zamczyska Pileckich i Stadnickich, proj. Jan Tokarski; lamus murowany, pocz. XVII (?), XVIII w., obecnie dom paraf.; obora, murowana, 4 ćw.

XIX w. (?), grunt. przebud. 1980–1981; pozostałości obwarowań dawnego zamku (szkarpy,

wały, fosy), ziemne, XIV–XVII w.

 

Łączki Jagiellońskie -

Kościół paraf. pw. Narodzenia NMP i św. Andrzeja Apostoła, murowany, zbud. 1748–1750

kosztem Adama Pełki z Grabownicy, rozbud. 1805 i 1876, późnobarokowy.

 

Łąka -

Zespół kościoła paraf.: kościół pw. św. Onufrego, murowany, z 1713, proj. Paweł Fontana,

budowa podjęta na nowo i ukończona 1744 przez arch. Jana Chomkiewicza; dzwonnica

murowana, ok. poł. XVIII w.; ogrodzenie, ok. poł. XVIII w.; plebania murowana, XIX/XX w.;

starodrzewie, pocz. XVIII w.

 

Łężyny -

Kościół paraf. pw. św. Mikołaja bpa, drewniany, zbud. 1511, rozbud. ok. 1910, zakrystia murowana ok. poł. XVIII w., kaplica murowana 1793. Ołtarze późnobarokowe, polichromie z 1929.

 

Majdan Królewski -

Kościół paraf. pw. św. Bartłomieja Apostoła, murowany, z 2. poł. XVIII w., późnobarokowy.

 

Malawa -

Kościół paraf. pw. św. Wawrzyńca, murowany, zbud. 1921–23 (w miejsce drewnianego,

spalonego w 1921), neogotycki. Obok dzwonnica murowana, zbud. 1921–1923.

Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny, murowany, zbud. przed 1713 z fundacji J.I. Lubomirskiego (z przeznaczeniem na pustelnię).

 

Mała -

Zespół kościoła paraf.: kościół pw. św. Michała Archanioła, drewniany, zbud. 1593–1595,

dobud. chóru XVIII w., dobud. wieży ok. Poł. XIX w., dobud. kaplicy 1958. Polichromia 1597–

1610, odnawiana 1966; dzwonnica murowana (kam.), 1950; organistówka drewniana, pocz.

XX w.; starodrzewie.

 

Medyka -

Kościół paraf. pw. śś. Piotra i Pawła, drewniany, zbud. 1607–1608, rozbud. 1850 staraniem

Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (wieżę odsunięto od kościoła – ob. dzwonnica), odnowiony

w 1900 i 1955, dzwonnica drewniana, 1607–1608.

 

Michałówka -

Zespół kościoła paraf.: kościół rzym.-kat.pw. św. Michała Archanioła, drewniany, zbud.

1763, z fundacji Józefa Drohojewskiego, chorążego żydaczowskiego, restaurowany pocz.

XIX w., polichromia z XIX w.; obok dzwonnica drewniana z 1. poł. XIX w.

 

Miejscie Piastowe -

Kościół paraf. pw. Nawiedzenia NMP, murowany, zbud. 1882–86, wg proj. S. Odrzywolskiego,

neogotycki.

 

Mielec -

Kościół paraf. pw. św. Mateusza, murowany, zbud. 4. ćw. XVII w. staraniem Jerzego Zbigniewa

Ossolińskiego, przebud. 1792–95 (wzniesiono wieżę) i 1924, barokowy. Otoczony murem

z wnękami na Stacje Męki Pańskiej i bramkami z 1792–95.

Kościół filialny pw. św. Marka, murowany, zbud. zapewne 1792–95 jako kaplica cment.,

odnow. 1946 i 1950, późnobarokowy (na dawnym cmentarzu).

Morochów -

Cerkiew gr.-kat. paraf. pw. Męki Pańskiej, drewniana, z 1837, od 1961 używana jako cerkiew

prawosławna, ikonostas z 1. poł. XIX w.

 

Mrowla -

Kościół paraf., murowany, zbud. 1895–1900.

 

Mrzygłód -

Kościół paraf., murowany, z XVII w.

 

Młyny -

Kościół paraf. pw. opieki NMP, drewniany, z 1740, dawna cerkiew greckokatolicka.

 

Myscowa -

Cerkiew pw. św. Paraskewy, murowana, z 1795

 

Nagoszyn -

Kościół pw. św. Antoniego, zbudowany w latach 1922–1925.

 

Narol -

Kościół paraf. pw. Narodzenia NMP, 1790–1804.

 

Niewodna -

Kościół pw. św. Anny z 1924 z trójnawowym wnętrzem ozdobionym współczesną ornamentowo-

figuralną polichromią, a także pochodzącymi z XVIII w. trzema ołtarzami, amboną,

chrzcielnicą i chórem.

 

NoweSady -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Jerzego, murowana, 1836.

 

Nowosielce -

Kościół paraf. pw. św. Marii Magdaleny, drewniany, zbud. k. XVI w., zabytkowe wyposażenie,

obok kopiec wójta Michała Pyrza.

 

Nowotaniec -

Kościół paraf. z 2. ćwierci XVIII w., konserwowany w 1745, otoczony murem z kamienia

łamanego.

 

Nowy Żmigród -

Kościół paraf. z pocz. XVI. w., przebudowany w 1857.

 

Nozdrzec -

Kościół barokowy, murowany, z 1746.

 

Oleszyce -

Kościół paraf. pw. NMP, drewniany, z 1517, przebudowany po pożarze w 1901, z renesansowymi

nagrobkami fundatorów Ramszów.

 

Oparówka -

Cerkiew gr.-kat. neoromańska z 1912, obecnie kościół rzym.-kat.

 

Orelec -

Cerkiew drewniana z ok. 1740, obecnie kościół rzymskokatolicki.

 

Osiek Jasielski -

Kościół drewniany (XV w.), przebudowany 1640.

 

Pilzno -

Kościół paraf., gotycki z XIV w., rozbudowany w XV–XVIII w., zespół klasztorny Karmelitów z XV–XIX w.

 

Piątkowa -

Cerkiew gr.-kat. pw. św. Dymitra, wzniesiona w 1732; należy do nielicznie zachowanych w Polsce płd.-wsch. trójdzielnych cerkwi kopułowych.

 

Pielgrzymka -

Cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła z 1872, z ikonostasem z 1887.

 

Pniów -

Kościół pw. św. Zygmunta.

 

Połomia -

Kościół paraf. pw. św. Mikołaja z 1577, późnogotycki, murowany z kamienia, wewnątrz

gotycki tryptyk z ok. 1500, ołtarze barokowe, chrzcielnica gotycka z XVI w.

 

Posada Rybotycka -

Cerkiew, murowana, najstarsza w Polsce budowla gotycko-renesansowa o charakterze

obronnym z XIV–XVI w.

 

Poręby Dymarskie -

Kościół paraf. pw. śś. Stanisława i Wojciecha, z 1649, przeniesiony w 1979 ze wsi Cmolas.

 

Prałkowce -

Cerkiew pw. Ofiarowania Matki Boskiej, murowana, wybudowana w pocz. XIX w. Znajduje

się tu sławny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (ze Zbaraża) z XVI w., osadzony na metalowej płycie z dziesięcioma płaskorzeźbami orłów. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

 

Premyśl -

Archikatedra rzymskokatolicka – bazylika mniejsza pw. św. Jana Chrzciciela, murowana,

1460–1495, z kaplicami Drohojowskich i Fredrów. Obok dzwonnica murowana 1759–1764.

Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy, wybudowana w 1880.

 

Racławice -

Zespół kościelny z XVIII w.: kościół, dzwonnica, plebania

 

Racławówka -

Kościół, w stylu barokowym, wzniesiony w 1719; do kościoła przylega kaplica wybudowana w 1873.

 

Radoszyce -

Cerkiew drewniana z 1863, obecnie kościół rzym.-kat. (styl łemkowski).

 

Radymno -

Kościół paraf. pw. św. Wawrzyńca i Sebastiana, 1724–1732.

 

Rakowa -

Cerkiew gr.-kat. pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1850 (obecnie kościół). Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas z 1894. Obok cerkwi wieża z dwoma dzwonami z 1680 oraz 1715.

 

Rogi -

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, drewniany z 1600. Barokowe i późnobarokowe wyposażenie wnętrza z XVII i XVIII w.

 

Rokietnica -

Dzwonnica drewniana z 1810.

Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Mikołaja bpa, murowany, XV–XVI w.

 

Ropczyce -

Kościół paraf. pw. Przemienienia Pańskiego z 1368, odbudowany po pożarze w 1878.

Sanktuarium NMP Królowej Rodzin, zbudowane ok. 1730, z bramą wejściową i ogrodzeniem

z XIX w.

 

Rozbórz -

Cerkiew gr.-kat. pw. śś. Piotra i Pawła, murowana, z 1802.

 

Rozpucie -

Kościół filialny, drewniany, wzniesiony w 1902.

 

Rudnik -

Kościół pw. Świętej Trójcy z 1927–1928.

 

Rymanów -

Kościół paraf., murowany, z 1779–1781, późnobarokowy. Bogaty ołtarz z ikoną z XV w., wg

tradycji ofiarowaną miastu przez króla Władysława Jagiełłę. Renesansowy nagrobek Sieneńskich

z 1580, z inskrypcją Mikołaja Reja „Na groby”.

 

Rzepedź -

Cerkiew gr.-kat. pw. św. Mikołaja, drewniana z 1824.

 

Rzeszów -

Kościół farny z gotyckim prezbiterium z 1. poł. XV w. Zniszczony przez pożar i odbudowany

w 1623, w 1754 przebudowany i powiększony w stylu barokowym, wystrój wnętrz późnobarokowy i rokokowy.

 

Równia -

Cerkiew drewniana z lat 1700–1750, perła architektury bojkowskiej.

 

Sanoczek -

Cerkiew gr.-kat. z 1863, obecnie kościół rzym.-kat.

 

Sanok -

Kościół paraf. pw. Przemienienia Pańskiego, murowany, zbud. 1886.

 

Sanok – Olchowce

Cerkiew z 1844 z wyposażeniem z XVIII i XIX w., obecnie kościół rzym.-katolicki.

 

Sarnów -

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany, z 1833, dawny zbór protestancki.

 

Sędzisów Małopolski -

Kościół i klasztor Kapucynów, ufundowany w 1793 przez Mikołaja Potockiego; kościół barokowy,

trzynawowy.

 

Siemuszowa -

Cerkiew gr.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego, drewniana, z 1841, obecnie kościół rzym.- kat.

 

Sieniawa -

Kościół, murowany, dawna cerkiew paraf. z 1874, kwadratowa dzwonnica z 1847.

 

Skopów -

Cerkiew gr.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego, murowana, z 1900.

 

Sławęcin -

Kościół paraf. pw. św. Katarzyny, drewniany, zbud. 1779 (w bocznym ołtarzu malowany

temperą na desce gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem powstały ok. poł. XV w.).

 

Smolnik -

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła, drewniana, z 1791, od 1973 kościół rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP, we wnętrzu polichromia z k. XVIII w

 

Sonina -

Zespół dawnego kościoła paraf.: kościół pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany z poł. XVII w. (wg tradycji z XVI w.), wielokrotnie przebudowywany i remontowany, od 1991 kościół filialny, otoczony wieńcem starodrzewia, wokół pozostałości obwarowań ziemnych.

 

Sokołów Małopolski

Kościół paraf. pw. Jana Chrzciciela, murowany, wybudowany wg proj. Jana Sas-Zubrzyckiego 1908–1916, w stylu neogotyckim.

Kościół filialny pw. Świętego Ducha, murowany, zbud. po 1869, 1893 konsekrowany

(w nim obrazy ofiarowane przez Jana w. Zamoyskiego przed 1907.

 

Stalowa Wola -

Zespół kościoła paraf. pw. św. Floriana: kościół, drewniany, zbud. 1802 w Stanach, przeniesiony

1943; dzwonnica, drewniana, zbud. 1802 w Stanach, przeniesiona 1943.

 

Stara Wieś -

Kościół późnobarokowy oraz klasztor ojców jezuitów z pierwszej połowy XVIII w. W kościele

znajduje się cudowny obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcie Matki Bożej.

 

Stary  Żmigród -

Kościół pw. św. Katarzyny z XV w.

 

Stefkowa -

Cerkiew filialna gr.-kat., pw. św. Paraskewy, drewniana, zbud. 1836–1840 z fundacji

Górskiego i Laskowskiego, od 1953 kościół rzym.-kat. Obok dzwonnica drewniana, 1906.

 

Stobierna -

Zespół kościoła paraf. pw. Niepokalanego Serca NMP: kościół murowany, 1891;

dzwonnica, 1891; ogrodzenie 1900; plebania, 1911.

 

Strachocina -

Zespół kościoła paraf. pw. Niepokalanego Serca NMP: kościół murowany, 1891;

dzwonnica, 1891; ogrodzenie 1900; plebania, 1911.

 

Straszydle -

Kościół paraf., drewniany (dębowo-modrzewiowy), z XVII w., przeniesiony z Lubeni w 1. ćw. XX w.

 

Strzyżów -

Kościół paraf. pw. Matki Bożej Niepokalanie

Poczętej i Bożego Ciała, wielokrotnie przebudowywany, gotycki z barokowym wnętrzem.

 

Szczawne -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, drewniana, zbud. 1888–1889, odnowiona

1925, obecnie prawosławna, z polichromią figuralną z 1925. Obok dzwonnica drewniana,

zbud. 1889.

 

Średna Wieś -

Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, wzniesiony zapewne w 2 poł. XVI w.

jako kaplica dworska, wg tradycji – najstarszy w Bieszczadach. Zachowane późnobarokowe

ołtarze (główny i boczne przy tęczy) z 2. ćw. XVIII w. z fundacji Katarzyny z Oraczewskich

Balowej

 

Swiątkowa Mała -

Cerkiew gr.-kat. pw. św. Michała Archanioła, drewniana, z 1762, obecnie kościół rzym.-kat.

 

Swiątkowa Wielka -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Michała Archanioła, drewniana, z 1757, polichromia z 2.

poł. XVIII w., przemalowana 1826, obecnie kościół rzym.-kat.

 

Święcany -

Kościół pw. św. Anny, drewniany, zbud. ok. 1520.

 

Tarnobrzeg -

Kościółek w dzielnicy Miechocin z XIV w., przebudowany XV i XIX w

 

Trepcza -

Cerkiew filialna gr.-kat. pw. Zaśnięcia NMP, murowana, z pocz. XIX w., rozbud. 2. poł.

XIX w. (dobudowano babiniec i wieżę), z ikonostasem z 1. poł. XIX w.

 

Trzciana -

Kościół pw. św. Małgorzaty, murowany, z 1689

 

Trzcinica -

Kościół pw. Św. Doroty, drewniany z 2 poł. XV w.

 

Trzęsówka -

Kościół paraf. pw. św. Anny, z 1759, zbud. Jako kaplica dworska z fundacji Stanisława Kuczkowskiego, rozbud. 1788 (dobudowano nawę), 1904–05 dobudowano kaplicę, przedsionek i wieżę.

 

Turzańsk -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Michała Archanioła, drewniana, zbud. 1801–03, rozbud.

1836, obecnie prawosławna. Obok dzwonnica drewniana, zbud. 1817 lub 1827.

 

Tyczyn

Kościół paraf., z 1464, kilkakrotnie zniszczony pożarami; gruntownie odnowiony w XVIII w.

 

Tylawa -

Cerkiew z 1787, murowana, z ikonostasem z k. XVIII w., obecnie kościół rzym.-kat.

 

Tyrawa Solna -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela, drewniana, z 1837, od 1946 kościół rzym.-kat.,

polichromia ornamentalna z 1927.

 

Tyrawa Wołoska -

Kościół paraf. pw. św. Mikołaja, murowany, zbud. 2. ćw. XVIII w. z fundacji Ludwika Urbańskiego,

konsekrowany 1745, późnobarokowy, z XVIII-wiecznym wyposażeniem wnętrza (m.in.

ołtarz główny, ambona, prospekt organowy).

 

Uherce Mineralne -

Kościół paraf. pw. św. Stanisława bpa, murowany, zbud. 1754–57 z fundacji Jakuba Jaworskiego,

barokowy, wyposażenie późnobarokowe z 2. poł. XVIII w., polichromia z k. XVIII w.

lub pocz. XIX w., otoczony murem z bramkami. Obok dzwonnica murowana z 2. poł. XVIII w.

 

Ulanów -

Kościół paraf. pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary, drewniany, z 1643 .

Kościół pw. Świętej Trójcy, tzw. flisacki, drewniany z 1690, spalony 2002, odbudowany.

 

Ulucz -

Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, drewniana, zbud. 1510–1517 (ostatnie badania

dendrochronologiczne wskazują na rok 1659), związana z istniejącym tu niegdyś klasztorem

Bazylianów.

 

Ustianowa Górna -

Cerkiew paraf. gr.-kat., pw. św. Paraskewy, drewniana, z 1792, od 1971 kościół rzym.-kat.

 

Węglówka -

Cerkiew murowana, zbud. 1896–98, obecnie kościół rzym.-kat., obok dąb „Poganin”

 

Wielopole Skrzyńskie -

Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, murowany,zbud. po 1678. W dawnej plebanii Muzeum

Tadeusza Kantora.

 

Wietlin -

Cerkiew gr.-kat. pw. Narodzenia Matki Bożej, 1823–1826.

 

Wietrzno -

Kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła, drewniany, zbud. 1752 (z wykorzystaniem elementów

pierwotnej budowli), 1880 – polichromia, wokół starodrzew.

 

Wisłok  Wielki -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. św. Onufrego, drewniana, zbud. 1850–1854, wyposażenie

wnętrza po poł. XIX w., z ikonostasem, od 1946 kościół rzym.-kat. Dzwonnica murowana, połączona z bramką na cmentarz, z ok. poł. XIX w.

 

Witkowice -

Kościół z 1760, barokowy, wystrój rokokowy.

 

Wola Rzeczycka -

Zespół kościoła paraf. pw. Nawiedzenia NMP: kościół murowany, 1928; kaplica murowana,

k. XIX – 1 ćw. XX w.; plebania murowana, lata 20. XX w.

 

Wólka Niedźwiecka -

Kościół paraf. pw. Matki Bożej Królowej Polski, drewniany, wzniesiony w 1607 w Woli

Zarczyckiej, w 1907 rozebrany i przeniesiony, gruntownie odrestaurowany.

 

Wróblik Królewski -

Cerkiew paraf. pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, murowana, z 1880, polichromia figuralna Pawła

i Feliksa Bogdańskich, od 1946 kościół rzym.-kat.

 

Wróblik Szlachecki -

Cerkiew paraf. gr.-kat. pw. Zaśnięcia Matki Bożej, drewniana, z 1869, polichromia figuralna

z 1871 (Paweł Bogdański), odnowiona 1923, od 1946 kościół rzym.-kat.

 

Wujskie -

Kościół paraf. pw. śś. Kosmy i Damiana, murowany,z ok. 1804, od 1838 cerkiew gr.-kat., od

1947 ponownie kościół rzym.-kat., klasycystyczny, z XIX-wiecznym wyposażeniem. Obok dzwonnica murowana, z pocz. XIX w., klasycystyczna.

 

Zaczernie -

Zespół kościoła paraf. pw. Narodzenia NMP: kościół: 1803–1806; kaplica grobowa Jędrzejowiczów

1885, ogrodzenie, 1926

 

Zadąbrowie -

Cerkiew gr.-kat. pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, filialna, drewniana, zbud. 1660, przebudowana

gruntownie w XIX w., po 1947 kościół rzym.-kat.

 

Zagórz -

Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, murowany, z 2. ćw. XVIII w., barokowy. sanktuarium

Matki Bożej z cennym wizerunkiem Zwiastowania NMP z XVI w.

 

Zaklików -

Kościół paraf. z XVI–XIX w.

 

Załęże -

Kościół paraf. pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany z 1760–1883.

Mur kościelny z 1800–1850.

 

Zarzecze -

Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Michała Archanioła, 1880–1895, proj. J. Zachariewicz.

 

Zasów -

Kościół paraf. pw. św. Stanisława bpa z 1885.

Zawada -

Kościół paraf. z XVII w. (sanktuarium maryjne).

 

Zgłobień -

Kościół paraf., murowany, wybudowany w 1741.

 

Zwierzyń -

Cerkiew filialna gr.-kat. pw. Zmartwychwstania Chrystusa, murowana, zbud. 2. poł. XVIII w., odnowiona 1936, obecnie kościół rzym.-kat.

 

Żłobek -

Cerkiew filialna gr.-kat. pw. Narodzenia Bogurodzicy, drewniana, zbud. 1830, remont.

1855, gruntownie remont. 1977, obecnie kościół rzym.-kat.

 

Żołynia -

Kościół paraf. pw. św. Jana Kantego, murowany, z 1864–1886.

 

Żyznów -

Kościół paraf. pw. Przemienienia Pańskiego, murowany, z 1862.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.