Realizácia projektu: „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt : Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu, WTSL.02.03.00-84-215/10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný cieľ projektu „Posilnenie a profesionalizácia spolupráce karpatských miest vytvorením inovatívnej platformy spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu.“ Jeho realizácia je nevyhnutná pre vytvorenie územnej štruktúry spolupráce mestských centier pohraničia pl-sk orientovanej na sociálny a hospodársky rozvoj. Dosiahnutie tohoto cieľa umožní rozvoj a zintenzívnenie spolupráce v oblasti politiky rastu a zlepšenia kvality života obyvateľov zapojených miest.

Aktivity v rámci projektu boli rozdelené do 3 etap oddelených výraznými koncepčnými hranicami, čo uľahčí správny monitoring postupu realizácie a zabezpečí optimálny systém riadenia projektu, pri zachovaní jeho integrity a autonómie jednotlivých etáp. Aktivity sú v každej etape zvolené tak, aby ich realizácia bola možná využitím dostupných prostriedkov, zároveň rozloženie aktivít umožňuje ich prípadné presunutie do ďalšej etapy.

I.                          etapa pod názvom Architekti sa zameriava na mobilizáciu prostriedkov projektu s cieľom pripraviť metodológiu ďalšieho rozvoja Siete a „architektúry“ systému teleinformačnej spolupráce, tzv. SMEK-int. Etapa sa začne zamestnaním kádrov na úrovni všetkých partnerov. V štruktúrach VP, SEKP a KESS budú vytvorené koordinačné články. Bude vytvorená výskumná skupina zložená z predstaviteľov partnerov a 4 špecializovaných expertov. Aby boli účastníci projektu inšpirovaní riešeniami vykonávanými v EÚ, bude zorganizovaná medzinárodná konferencia pod názvom „European best practices in networking of cities and towns” s účasťou predstaviteľov organizácie EuroCities, TeleCities a prijímateľov programu Alpine Space Programme. Počas konferencie bude ustanovený riadiaci výbor projektu (RVP), do ktorého budú nominovaní vedúci predstavitelia partnerských organizácií. Počas I etapy sa odohrajú stretnutia výskumnej skupiny, kde budú rozdiskutované otázky spojené s architektúrou systému SMEK, rozsahom školení jeho užívateľov, nápadmi k výskumom určeným pre II. etapu výskumnej činnosti a obsahom informačno-propagačných materiálov.  Etapa sa končí vyhlásením obstarávania plánovaného v projekte.

II.                       II. etapa pod názvom Budovatelia sa začína stretnutím RVP, počas ktorého budú rozdiskutované postupy realizácie projektu a výskumnej skupine budú predstavené na schválenie návrhy kľúčových rozhodnutí. Budú vybraní vykonávatelia jednotlivých služieb a objednané externé expertízy. Pri každej z aktivít sa predpokladá úzka spolupráca s výskumnou skupinou, preto budú pokračovať stretnutia s účasťou predstaviteľov vykonávateľov a zamestnancov. V druhej etape budú nakúpené zariadenia, odovzdaná aplikácia SMEK-int a výsledky určených výskumov a analýz. Budú tiež vydané informačno-propagačné materiály.

III.                    III.Etapa pod názvom Užívatelia, sa začína stretnutím RVP. Predpokladajú sa tiež také aktivity, ako: spustenie systému „SMEK-int“ (internetový a telekonferenčný modul), organizácia 5 teleprenosov, venovaných oblastiam určeným RVP, ktoré budú súvisieť s mestským rozvojom a budú sa na nich diaľkovo zúčastňovať predstavitelia partnerov. Budú tiež vykonané školenia pre partnerov a predstaviteľov miest pozvaných k spolupráci miest v rozsahu využívania systému SMEK-int. Prebiehajúca spolupráca výskumnej skupiny sa bude diaľkovo odohrávať pomocou funkcie Mail-SMEK-int a Tele-SMEK-int. Tretia etapa končí záverečnou konferenciou, počas ktorej iniciatíva SMEK a fungovanie systému SMEK-int bude prezentované pozvaným vedúcim predstaviteľom miest – budúcich partnerov Siete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FORMÁLNO-PRÁVNE ASPEKTY PROJEKTU

1. Partneri projektu:

                      

       

        VP – Mesto Humenné

 

 

Logo copy

 PP1 – Združenie Karpatský euroregión Poľsko – Žiadateľ

 

SEKP SK 

 


                          PP2 – Združenie Karpatský euroregión Slovensko-Sever – Zahraničný partner

 

 

 


                  PP3 – Mesto Przemyszel

 

 


                 PP4 -  Mesto Przeworsk

 

Plik:POL Lesko COA.svg

PP5 -  Mesto Lesko

 

Plik:POL Jasło COA.svg

PP6 -  Mesto Jaslo

 

 


                  PP7 – Mesto Snina

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Coat_of_arms_of_Medzilaborce.png PP8 -  Mesto Medzilaborce

Plik:POL Ustrzyki Dolne COA.svg

 

         PP9 – Mesto Ustrzyki Dolné

 

 


                       PP10- Mesto Vranov n/Topľou

 

 

 


PP11- Mesto Jaroslaw

Plik:POL Boguchwała COA.svg

 

PP12- Mesto Boguchvala

 

 

2. Obdobie realizácie projektu: 1. 4. 2011 – 30. 9. 2012

 

3. Celková hodnota projektu: 354 050,00 EUR

 

4. Suma dofinancovania z EFRR: 298 724,85 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný leták / Ulotka informacyjna projektu SMEK

Záverečná konferencia projektu